تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱۵-۳۰

عنوان فارسی بررسی روشهای مختلف کشت در استقرار گونه های مرتعی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Planting method on establishment of three permanent grass species
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد کاظم عراقی |
عضو هیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

سید تقی میر حاجی |
عضو هیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

عباسعلی سندگل |
عضو هیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121954_a6e2bb5d24bd39ab392e5b3dce81a4f6.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات