تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱-۱۴

عنوان فارسی مقایسه کارایی روشهای فاصله ای برآورد تراکم در تیپ درمنه- شال دم
چکیده فارسی مقاله ..
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparision of distance method efficiency of density estimation in Artemisia- Stipa type
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عباسعلی سندگل |
عضو هیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

محمد رضا مقدم |
عضو هیت علمی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121953_e8eeabf83defd3e7e9489105b4fbc164.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات