تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۱؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی علل در آوردن IUD و رابطه آن با برخی از عوامل زمینه‌ای در زنان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شناخت عللی که سبب قطع استفاده از IUD می‌شود، برای برنامه‌ریزی کنترل جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ این مسأله، انجام بررسی دوره‌ای عوامل مؤثر بر کاهش استمرار IUD و عوارض منجر به قطع مصرف آن را در منطقه خاص توجیه می‌نماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی فراوانی نسبی در آوردن IUD به علل مختلف در زنان انجام گرفت.روش‌ها: بررسی حاضر یک مطالعه توصیفی‌ـ تحلیلی و جمعیت مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لنجان اصفهان جهت خروج IUD بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 150 نفر از زنان جمعیت فوق بود که به روش انتساب متناسب با جمعیت هر مرکز به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.یافته‌ها: از کل زنان مورد مطالعه، 3/71 درصد داوطلبانه اقدام به در آوردن IUD کرده بودند و در 7/28 درصد IUD خود به خود در آمده بود. شایع‌ترین علت در آوردن IUD در زنان مورد مطالعه، خون‌ریزی بود که 38 درصد از مراجعین را تشکیل می‌داد. دفع خود به خود IUD در 7/28 درصد، تمایل به حاملگی در 7/14 درصد و عفونت در 10 درصد به ترتیب در مرتبه‌های بعد قرار داشت. سایر موارد 8/8 درصد کل زنان را تشکیل می‌داد.نتیجه‌گیری: علاوه بر انجام مشاوره دقیق، آموزش صحیح، مراجعه مکرر و منظم برای کنترل IUD و تکنیک گذاشتن IUD به طور استریل و صحیح و نیز مسؤولیت‌‌پذیری و مهارت پرسنل مورد تأکید این مطالعه بود که توجه بیشتر مسؤولین را طلب می‌کند.واژه‌های کلیدی: IUD، اختلال قاعدگی، عفونت، دفع خود به خود، حاملگی ناخواسته، عوامل زمینه‌ای.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The causes of discontinuation of IUD method among women
چکیده انگلیسی مقاله Background: IUD is the most trustable, effective, revocable and a long-term method of birth control. The periodical study on causes of discontinuation is important for family planning programs. This survey was designed to define the causes of discontinuation in women.Methods: A descriptive analytic study was used in 150 women attending to the health care centers for discontinuation of IUD method in Lenjan city, Isfahan.Findings: 71.3% of discontinuation of IUD in women was voluntarily, 28.7% was because of spontaneously expel, bleeding (38%), willingness to pregnancy (14.7%) and infection (10%), respectively. Pain, change of methods, unwanted pregnancies, physician counseling, disagreement of husband and death (8.8%) were the other causes of discontinuation.Conclusion: The results of this study indicated that besides exact deliberation, correct educational family planning programs, and repeated IUD control are necessary to improve birth control programs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پروين دانشور فرزانگان |
کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

علي فرزان |
مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

ليلا سبزمكان |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/56
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات