تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۱؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقایسه نیازهای بهداشتی درمانی دهان و دندان سالمندان مقیم و غیر مقیم در خانه سالمندان شهرستان یزد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کهولت سن پدیده‌ای است که تحقق آن مستلزم وجود شرایط مناسب زیستی است. بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2001 تعداد افراد بالای 70 سال به مرز 585 میلیون نفر رسیده، که 9 درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرد و پیامد آن مشکلات مربوط به مراقبت، نگه‌داری، بهداشت و تأمین مایحتاج سالمندان خواهد بود؛ به طوری که مشکلات دهان و دندان یکی از مسایل اولیه در میان سالمندان است. هدف از انجام این تحقیق تعیین نیازهای بهداشتی درمانی دهان و دندان در سالمندان بود.روش‌ها: این مطالعه با روش توصیفی- مقطعی به منظور مقایسه نیازهای سالمندان مقیم و غیر مقیم در خانه سالمندان انجام شد. 77 نفر گروه اول از ساکنین خانه سالمندان و 74 نفر گروه دوم از افراد غیر مقیم، بر طبق پرسش‌نامه از قبل تعیین شده، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند و اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون 2χ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: دو گروه در متغیر مشکلات دهان و دندان اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (6/0 = P)، ولی از نظر متغیرهای تمایل به درمان (0001/0 = P)، نیاز به درمان (0001/0 = P)، پوسیدگی دندان (049/0 = P)، وضعیت بی‌‌دندانی (009/0 = P)، دندان مصنوعی (0001/0 = P) و دفعات مسواک زدن در روز (0001/0 = P) بین گروه غیر مقیم و مقیم اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، هر دو گروه نیازمند به توجه بیشتر به وضعیت سلامت دهان و دندان می‌باشند و این امر ضرورت ارتقای مراقبت‌های بهداشتی دهان را هر چه بیشتر آشکار می‌سازد.واژه‌های کلیدی: نیازهای بهداشتی، دهان و دندان، خانه سالمندان، یزد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Dental health and treatment needs of elderly home residents and non-residents in Yazd city
چکیده انگلیسی مقاله Background: Aging phenomena needs suitable life-time situation. According to WHO report, the number of 70 years old people has reached 585 million troops in 2001, 9% of total world population. Because of the problems in care, maintenance and health livelihood improvement are necessary in this age group, especially those about oral health. The aim of this study was to investigate the dental health needs in elderly group.Methods: Through a cross-sectional study, 77 elderly people as residents and 74 non-residents, in elderly home in Yazd city were examined clinically and interviewed by questionnaire. Dentostomatic problems, dental care need, edentulism and prosthetic tooth were variables of study. Data were analyzed by chi-square test via SPSS software.Findings: According to the results, there were statistically significant differences between variable of treatment tendency (P = 0.0001), treatment need dental caries (P = 0.049), edentulous status (P = 0.009), prosthetic complete full denture (P = 0.0001), dental knowledge (P = 0.0001), use of tooth brush and paste (P = 0.0001) and daily interval times of tooth brushing, but no difference between orodental problems in two groups.Conclusion: According to the results, both elderly home residents and non-residents need attention to their orodental health situation, which should be done through the promotion of dental health care.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health needs, Orodental health, Elderly home, Yazd.

نویسندگان مقاله حسن عقيلي |
استاديار، گروه ارتودنسي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

حكيمه احديان |
استاديار، گروه بيماري‌هاي دهان و تشخيص، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

محمدحسين باقياني مقدم |
دانشيار، گروه خدمات بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/57
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات