تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۱؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دانشگاه‌ها منشأ تحولات جامعه در عرصه‌های مختلف است و دانشجویان به عنوان ارگان اصلی دانشگاه در آینده پیکره اساسی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف جامعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی آن‌ها و پاره‌ای از عوامل مرتبط با تحصیل از جمله جنس، سن، رشته تحصیلی و ... که خود عامل مؤثری در ایجاد انگیزش آن‌ها می‌باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی و پاره‌ای از عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.  روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 318 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل در 4 رشته بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذیه به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که با 44 سؤال نگرش فرد نسبت به رشته تحصیلی و آینده حرفه‌ای خود از لحاظ تأمین اقتصادی، تأمین شغلی، رفاه شخصی و رضایت قلبی و مهم‌ترین مشکلات آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد. داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود 008/7 ± 25/61 به دست آمد. 6/95 درصد از دانشجویان به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت داشتند. میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود 36/10 ± 54/62 به دست آمد. دیدگاه 4/87 درصد از دانشجویان به آینده شغلی مثبت بود. مقایسه نمره نگرش افراد بر حسب سن و میانگین معدل دیپلم اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. در حالی که مقایسه نمره نگرش افراد بر حسب رشته تحصیلی و نحوه نگرش به رشته تحصیلی اختلاف معنی‌داری را با نگرش به آینده شغلی نشان داد. علاقه فردی، خدمت به جامعه، جایگاه اجتماعی رشته و تلقین جامعه بر اهمیت رشته از مهم‌ترین عوامل انگیزش مثبت به شغل بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، دانشجویان رشته‌های بهداشتی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود نگرش مثبتی داشتند. توزیع مناسب نیروی انسانی، حمایت مالی از استخدام شدگان، ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه آینده شغلی می‌تواند در تقویت نگرش آن‌ها مفید واقع شود. واژه‌های کلیدی: نگرش، دانشجویان بهداشت، رشته تحصیلی، آینده شغلی.  .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Health students’ attitude towards their field of study and future career in School of Health, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background: Universities are the origin of society revolution and university students are the main component of the universities and society's organization. Student perspective about factors (such as sex, age and field of study) in relation with future career is an effective component in their enthusiasm which should be investigated. This research aimed to determine the attitude of health students towards their field of study and own future career in School of health, Isfahan University of Medical Sciences. Methods: In this descriptive cross–sectional study, 318 health students studying in public health, environmental health, occupational health and nutrition fields were selected randomly. Data collected through a researcher–made questionnaire including 44 questions about their prospects regarding earning, social and qualitative aspects, individual's concern about job security, personal and family welfare, self satisfaction and the pivotal problem. The data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics. Findings: Mean score of the health students' attitude toward their field of study and their future career were 61.25 ± 7.008 and 62.54 ± 10.36 respectively. They showed 87.4% positive attitudes towards their future career and 95.6% positive attitudes towards their field of study. No significant difference was observed between age and mean of diploma score (P > 0.05). There was a significant relationship between students' attitude and field of study and attitude towards their field of study (P < 0.05). Personal interests, serving society, social status of health and society's belief on the importance of health were the most important factors make the positive attitude in health students regarding their future career of. Conclusion: Most of the students had good perspective towards their own future career. It seems that proper distribution of human resources, providing financial support of employment, establishing counseling and supporting centers for students would improve their attitudes in this regard.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهري رجالي |
مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهناز مستأجران |
کارشناس ارشد جمعيت شناسي، گروه سلامت خانواده و جمعيت، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهران لطفي |
کارشناس، امور دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/35
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات