تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۱؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مواجهه با صدا به عنوان عامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی کارگران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کارگران‌ در مشاغل‌ مختلف در معرض‌ صدا قرار دارند که در طولانی مدت می‌تواند سبب کاهش‌ شنوایی‌ و اختلال خواب شود. افزایش مواجهه با صدا همچنین می‌تواند در بالا رفتن فشار خون‌، کاهش کارایی و زیاد شدن میزان غیبت از کار تأثیر داشته باشد.  روش‌ها: در این‌ پژوهش‌ مـورد- شاهدی‌ به تعداد 80 نفر از کارگران‌ یکی از صنایع اصفهان، از نظر مواجهه با صدا و فشار خون مورد مطالعه‌ قرار گرفتند. تراز فشار صوت‌ در خط‌ تولید کارخانه‌ مذکور به روش استاندارد 1996 ISO و با دستگاه‌ صداسنج ‌مدل 440SEL بر حسب دسی‌بل (dBA) اندازه‌گیری‌ شد. در معاینه بالینی در محل کار، فشار خون‌ افراد در گروه‌های‌ مواجهه‌ یافته‌ و بدون‌ مواجهه‌ طبق‌ شرایط‌ استاندارد با فشارسنج‌ جیوه‌ای ‌2ALPK بر حسب mmHg اندازه‌گیری‌ شد. جهت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها از آزمون‌های Independent t و همبستگی‌ Pearson استفاده‌ ‌شد. یافته‌ها: تراز فشار صدا در کارگاه دارای میانگین 56/2 ± 21/95 دسی‌بل بود که به طور معنی‌داری از حد مجاز 85 دسی‌بل بالاتر (2009 ACGIH) می‌باشد (01/0 > P). فشار خون دیاستولی در 8/28 درصد موارد در محدوده طبیعی و در 1/50 درصد موارد در محدوده بالا و در 1/21 درصد موارد بین این دو محدوده قرار داشت. اختلاف میانگین فشار خون سیستولی گروه مورد با گروه  شاهد در سطح 001/0 = P معنی‌دار بود. اما بین میانگین فشار خون دیاستولی این دو گروه اختلاف معنی‌دار نبود. آزمون همبستگی نشانگر وجود رابطه مستقیم و ضعیفی بین فشار خون سیستولی و صدا بود (006/0 > P، 28/0 = r). نتیجه‌گیری: مواجهه طولانی مدت با صدا در محیط کار، در بالا رفتن فشار خون به عنوان عامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی نقش دارد. به همین دلیل اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارگران و انجام اقدامات کنترلی برای پیش‌گیری از اثرات زیان بار صدا در محیط کار، توجه به فشار خون کارگران‌ و مراقبت ویژه در مورد کارگران با سابقه فشار خون بالا ‌پیشنهاد می‌گردد. واژه‌های کلیدی: صدا‌، بیماری‌های قلبی- عروقی، مواجهه شغلی‌، فشار خون بالا، کارگران، صنایع اصفهان.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Noise exposure as a risk factor of cardiovascular diseases in workers
چکیده انگلیسی مقاله Background: Workers in different jobs exposed to noise. Chronic exposure to noise can cause hearing loss and sleep disturbance. Excessive noise exposure may lead to increased blood pressure, reduced job performance and high rates of absenteeism. Methods: In this cross-sectional study noise exposure was measured by SEL 440 sound level meters with the method of ISO 1996. Blood pressure in case and control groups was measured in workplace, in the standard condition, and during physical examination. Data were analyzed by t-test and Pearson correlation with the significant level of 0.01. Findings: Mean level of noise was 95.21 ± 2.56 (90-107). There was difference between mean level of noise and the standard one (ACGIH 2009) (P < 0.01). 28.8% and 50.1% of workers had normal and high diastolic blood pressure, respectively and reminder (21.1 %) were in intermediate range. Mean systolic blood pressure was different in two studied groups (P < 0.01). Mean diastolic blood pressure was not different in two studied groups (P > 0.05). There was a positive and weak correlation between noise and systolic blood pressure (r = 0.28, P < 0.006). Conclusion: Prolonged exposure to industrial noise is associated with high blood pressure as a risk factor of cardiovascular disease. This study warrants the necessity of occupational training for workers regarding the effects of noise exposure and preventing its related adverse effects and detecting and managing of blood pressure in workers and considering special care for those with history of hypertension.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسين علي يوسفي ريزي |
مربي، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن‌زاده |
مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/15
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات