تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۱؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی رفتارهای پیش‌گیری کننده از ابتلای آنفلونزای نوع A بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرکرد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیشترین موارد بیماری ناشی از ویروس آنفلونزای جدید در بین نوجوانان رخ داده است و این نشان از اهمیت این گروه سنی در خصوص انتشار این بیماری و موارد مشابه آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت رفتارهای پیش‌گیری کننده از ابتلا و گسترش آنفلونزای جدید بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرکرد انجام شد. روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 313 دانش‌آموزان دبیرستانی و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شد. روایی و پایایی این پرسش‌نامه در مطالعه مقدماتی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت (8/0 = α). در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری 15SPSS استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی دانش‌آموزان مورد مطالعه 31/16 سال بود و 163 نفر از آنان، دانش‌آموزان پسر تشکیل می‌دادند. آگاهی، شدت درک شده و موانع درک شده بیشتر دانش‌آموزان در سطح متوسط قرار داشت. حساسیت درک شده 4/75 درصد دانش‌آموزان و منافع درک شده 6/55 درصد آنان در خصوص آنفلونزای نوع A در سطح بالایی قرار داشت. همچنین ، رسانه جمعی با بیشترین درصد به عنوان اولین منبع کسب اطلاعات دانش‌آموزان در زمینه آنفلونزا A به دست آمد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش و ارتباط سازه‌های تشکیل دهنده مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد دانش‌آموزان، به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی می‌تواند در خصوص رفتار‌های پیش‌گیری کننده از آنفلونزای نوع A مؤثر باشد. واژه‌های کلیدی: آنفلونزا، رفتار پیش‌گیری کننده، مدل اعتقاد بهداشتی، دانش‌آموزان.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A survey on preventive behaviors of high school students about influenza a based on health belief model in Shahrekord, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: The higher prevalence rate of influenza A among adolescence emphasizes the importance of preventative strategies among this age group of population. The aim of this study was to evaluate the preventive behaviors of high school students regarding type A influenza, in Shahrekord, Iran. Methods: In this cross-sectional study, high school students were enrolled. Preventive behaviors of influenza A was evaluated by components of The Health Belief Model (HBM), using a questionnaire which reliability were verified through a pilot study (alpha score of 0.8). Findings: 313 (163 boys and 148 girls) high school students were studied. Mean age of students was 16.31 years. Knowledge, perceived severity and perceived barriers were in the modest level among the students. The highest scores were related to perceived sensitivity (75.4%) and perceived benefit (55.6%). Mass media was the main source of their information regarding influenza A. Conclusion: Considering the findings of this study and the relation between HBM components and the preventive behaviors of students, it seems that using HBM could be useful in improving preventive behaviors of influenza A among the studied population 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آرش نجيمي |
گروه خدمات بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

معصومه علي دوستي |
گروه خدمات بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

علي معظمي گودرزي |
گروه خدمات بهداشتي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/14
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات