تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۱؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر آموزش بهداشت به همسران زنان باردار در آگاهی، نگرش و کاهش سزارین‌های انتخابی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه آمار و ارقام سزارین در سراسر دنیا و در کشور ما بسیار بالا و روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که عمل جراحی سزارین از جمله اعمال جراحی بزرگ محسوب می‌شود که با عوارض بسیار خطرناک و به ندرت کشنده همراه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش به همسران زنان باردار در کاهش میزان سزارین‌های انتخابی طراحی شد.  روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بود که جهت انجام مداخله، 88 زن باردار شکم اول در هفته‌های 28 تا 32 حاملگی مراجعه کننده به مطب‌های خصوصی زنان و زایمان شهر اصفهان به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. فقط همسران گروه مورد در زمینه زایمان طبیعی و سزارین آموزش دیدند. در ابتدای مطالعه و پس از گذشت 4 هفته، میزان آگاهی و نگرش هر سه گروه (مادران گروه مورد و همسرانشان و مادران گروه شاهد) سنجیده شد و با پی‌گیری تلفنی نوع زایمان آن‌ها ثبت گردید. یافته‌ها: مداخله آموزشی در همسران منجر به افزایش معنی‌داری در دانش و نگرش مثبت آنان نسبت به زایمان طبیعی در مادران گروه مورد شد. همچنین، انجام سزارین بدون دلیل پزشکی در گروه مورد (5/29 درصد) به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (50 درصد) بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش چنین استنباط می‌شود که آموزش مردان در افزایش میزان آگاهی، اصلاح نگرش زنانشان و کاهش میزان سزارین‌های انتخابی مؤثر است. واژه‌های کلیدی: سزارین انتخابی، آموزش، زایمان طبیعی، بخش خصوصی، آگاهی، نگرش.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A survey on the effects of husbands education of pregnant women on knowledge, attitude and reducing elective cesarean section
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nowadays, cesarean section rate is increasing in our country and throughout the world. This is while the cesarean section is one of the major surgical procedures which carry serious and rarely fetal risk for mother and child. This study was conducted to determine the effects of health education to husbands of pregnant women in reducing elective cesarean section. Methods: This study was a trial study in which 88 pregnant women between 28-32 weeks of pregnancy who referred to the private clinics in Isfahan were randomly assigned into case and control groups. The husbands of the women within case group were educated about cesarean and vaginal delivery. At the beginning of study and four weeks after educational intervention, the knowledge and attitude of three groups (cases, controls, husbands of case group) were determined. The type of delivery was determined by phone call. Findings: Educational intervention on husbands caused a significant increase in the knowledge and a positive attitude in mothers within case group towards vaginal delivery. Elective cesarean section in case group was significantly lower than that of the control group (29.5% vs. 50%, P < 0.05). Conclusion: The results of the present study showed that husbands' education can effectively increase the knowledge and improve the attitude of their wives, and reduce the rate of elective cesarean section.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله غلامرضا شريفي‌راد |
دانشيار، گروه خدمات بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

محسن رضائيان |
دانشيار، گروه پزشکي اجتماعي، دانشكده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان، ايران

راحله سلطاني |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

سميه جواهري |
کارشناس بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

مريم عميدي مظاهري |
دانشجوي دکتري آموزش بهداشت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/13
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات