تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۲؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کیفیت میکروبی آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گلستان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شنا به دلیل اثرات مفید روی مفاصل و احساس رضایت و شادابی عمومی مردم توصیه می‌شود. شنا کردن یک راه مهم برای تمدد اعصاب و ضربان قلب گرمای تابستان می‌باشد. تخلیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی با سطح بالایی از پاتوژن‌ها و سایر آلاینده‌های دیگر، سلامت شناگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه به منظور ارزیابی آلودگی میکروبی آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گلستان و مقایسه آن با استاندارد وزارت بهداشت انجام گرفت.  روش‌ها: به منظور ارزیابی وضعیت میکروبی شناگاه‌های سواحل استان گلستان، تعداد 120 نمونه آب از شناگاه شهرهای ساحلی ترکمن، بندرگز و نوکنده (هر شهر 40 نمونه) در شش ماه اول 1388 برداشت و میانگین تعداد کلیفرم‌ها، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس با روش استاندارد تعیین گردید. یافته‌ها: میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس در سواحل استان گلستان به ترتیب برابر 366، 249، 73، 93 و 7 در هر 100 میلی‌لیتر نمونه بود. همچنین میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس در شناگاه ترکمن به ترتیب برابر 505، 374، 110 و 9 در هر 100 میلی‌لیتر نمونه، در  شناگاه بندرگز به ترتیب برابر 369، 233، 28 و 7 در هر 100 میلی‌لیتر نمونه و در شناگاه نوکنده به ترتیب برابر 224، 174، 57 و 6 در هر 100 میلی‌لیتر نمونه به دست آمد. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی از نظر میکروارگانیسم‌های شاخص در کلیه شناگاه‌های استان در ماه مرداد و اردیبهشت، دارای بالاترین و کمترین مقدار بود. از نظر کلیفرم کل و استرپتوکوک مدفوعی، فقط شناگاه ترکمن از استاندارد وزارت بهداشت بالاتر بود، ولی از نظر کلیفرم مدفوعی و سودوموناس کلیه مناطق شنای استان گلستان از استاندارد وزارت بهداشت بالاتر بود. بنابراین سواحل استان گلستان از نظر میکروب‌های شاخص دارای آلودگی می‌باشند که می‌‌تواند برای سلامتی شناگران خطرناک باشد. واژه‌های کلیدی: کیفیت میکروبی آب، شناگاه‌های دریای خزر، سواحل استان گلستان.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Microbial Quality of Swimming Water in Caspian Sea Coasts in Golestan Province
چکیده انگلیسی مقاله Background: Swimming is often recommended because of its potentially beneficial effects on the joints and on people's general sense of Well-being. Swimming is a great way to relax and beat the summer heat. The dumping of urban and industrial waste waters into the sea, with their high level of pathogens and other polluting agents, raises concern about its consequences for both swimmers' health and ecology. The objective of the present study was to investigate the microbial quality of Caspian Sea beaches in Golestan province and compare it to the Ministry of Health's standards. Methods: In order to evaluate the microbial quality of the Caspian Sea Swimming beaches in Golestan province, 120 water samples were taken from the coastal towns of Turkmen, Bandar Gaz and Nokandeh from April to August 2009. The mean number of total Coliforms, fecal Coliforms, fecal streptococci and Pseudomonas were determined by standard method.   Findings: The mean number of total Coliforms, fecal Coliforms, fecal streptococci and Pseudomonas in Golestan province beaches were respectively 366, 249, 73, 93 and 7 per 100 ml of each sample. Also the mean number of total Coliforms, fecal Coliforms, fecal streptococci and Pseudomonas in Turkmen coast were respectively 505, 374, 110, 9 and 369, 233, 28 & 7 in BandarGaz coast and 224, 174, 57 & 6 in Nokandeh coast.   Conclusion: This study indicated that the amount of contamination based on microorganisms' index in the whole province beaches was at its highest level in August and the lowest in May. The total coliform and fecal streptococci was higher than the Ministry of Health's standard only in  Turkmen beaches, but fecal coliform and pseudomonas were higher than the Ministry of Health's standard in all Caspian Sea beaches in Golestan province. Therefore Golestan province's beaches are contaminated by index microbes that can be dangerous for swimmers health.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علي شهرياري |
كارشناس ارشد مديريت عالي بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان و دانشجوي دکتري بهداشت محيط،مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

کاظم ندافي |
دانشيار، دکتري بهداشت محيط، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

مسعود يونسيان |
دانشيار، دکتري اپيدميولوژي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

رامين نبي‌زاده |
دانشيار، دکتري بهداشت محيط، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/38
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات