تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۲؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی وضعیت تغذیه با شیر مادر تا پایان دوسالگی و عوامل مؤثر بر آن از طریق سازه‌های مدل بزنف در شهر اصفهان ۱۳۸۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تغذیه با شیر مادر تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع است. مدل بزنف یکی از مدل‌های جامع مطالعه رفتار به‌ خصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تغذیه با شیر مادر تا پایان دوسالگی و عوامل مؤثر بر آن از طریق سازه‌های مدل بزنف انجام گرفت. روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفیـ تحلیلی ازنوع مقطعی می‌باشد. تعداد 406 مادر دارای کودک 6 الی 24 ماهه به‌ طور نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 5 بخش براساس سازه‌های مدل بزنف به همراه اطلاعات د‌‌‌موگرافیک جمع‌آوری گردید. و از طریق نرم‌افزار آماری s‌pss 18  و با استفاده از آزمون‌های کای اسکوئر و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: شیوع تغذیه با شیرمادر351 نفر ) 4/86 درصد) بود. 333 نفر (82 درصد) دارای آگاهی خوب بودند. بین سطح آگاهی و رفتار شیردهی مادران ارتباط معنی‌داری وجود داشت (p< 0.05). 285نفر (2/70 درصد ) دارای نگرش مطلوب و خیلی مطلوبی بودند. بین نگرش و رفتارشیردهی مادران ارتباط آماری معنی‌دار یافت نشد (p>0.05). بین هنجارهای انتزاعی همسر، مادر و مادرشوهر با رفتار شیردهی مادران ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت (p< 0.05) ولی در مورد عوامل قادرساز این ارتباط یافت نشد (p>0.05). همچنین بین نوع تغذیه شیرخوار و متغیر‌های نوع زایمان، تعداد فرزندان و سن مادران ارتباطی مشاهده نشد (p>0.05). نتیجه‌گیری: علاوه بر وجود آگاهی و اطلاعات مادران شیرده، حمایت و تشویق همسر، مادر و مادر شوهر بعنوان هنجارهای انتزاعی در رفتار شیردهی مادران تاثیرمثبتی دارند و در برنامه‌های تغذیه با شیر مادر به نقش این عوامل توجه بیشتری باید مبذول شود. واژه‌های‌ کلیدی: تغذیه با شیر مادر، شیرخوار، مدل بزنف، عوامل قادرساز، هنجارهای انتزاعی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Breast Feeding Status during the First Two Years of Infants’ life and its Risk Factors based on BASNEF Model Structures in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Background: Breast feeding is subject to social and cultural conditions  of societies.BASNEF model considered as one of the comprehensive models of behavior study, especially in developing countries. This study was performed to investigate the status of breast feeding during the first two years of infants' life and its risk factors through BASNEF model structures. Methods: In this cross-sectional descriptive and analytical study, 406 mothers of 6-24 months old children were selected by multistage cluster sampling method.Data was collected using a questionnare included five sections based on the BASNEF model structures.Demographic characteristics of studied population were recorded also. Findings: The prevalence of breast feeding was 86.4% (351 mothers). 333 mothers (82%) had a good knowledge. There was significant relationship between knowledge and breastfeeding behavior of mothers (P< 0.05). 285 mothers (70.2%) had good and very good attitude in this regard. There was no significant relationship between attitude and breastfeeding behavior of mothers (P< 0.05).There was significant relationship between breastfeeding behavior of mothers and abstract norms of husbands, mother and mother in low (P< 0.05) but it had no significant relationship with capable factors (P>0.05).It was no significant relationship between type of children nutrition and type of delivery, maternal age and number of children (p> 0.05). Conclusion: In addition to knowledge and information of nursing mothers, supports and encouragement of husbands, mother and mother in low as abstract norms of behavior have a positive impact on breastfeeding behavior of mothers. It should be paid more attention to the role of mentioned factors in breast feeding programs.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالرحمان چرکزي |
دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران و گروه بهداشت عمومي، دانشکده پيراپزشکي و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران.

سيده زينب ميرآئيز |
دانشجوي دوره کارشناسي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

آتنا رزاق نژاد |
دانشجوي دوره کارشناسي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

حسين شهنازي |
دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

اکبر حسن زاده |
کارشناس ارشد آمار زيستي، مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

محمد تقي بادله |
کارشناس ارشد زبان انگليسي، مربي، گروه دروس عمومي، معاونت آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گرگان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/131
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات