تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۲؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی آگاهی، نگرش و عملکرد استادان در خصوص مهارت‌های ارتباطی مؤثر در آموزش
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ارتباطات یک بخش مهم از فرآیند آموزشی را تشکیل می‌دهد که هدف آن انتقال یا تبادل ایده‌ها و افکار می‌باشد و تأمین آن منوط به وجود مهارت‌های ارتباطی در بین اساتید دانشگاه می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص مهارت‌های ارتباطی مؤثر در آموزش می‌باشد.  روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی‌ –‌ تحلیلی است که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه‌های روا و پایای دانش (8 سوال وحداکثر 8 امتیاز)، نگرش (31 سوال وحداکثر 155 امتیاز) و چک‌لیست مشاهده‌ای عملکرد مهارت‌های ارتباطی(20 سوال وحداکثر 20 امتیاز) از کلیه اساتید شاغل به تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درنیمسال دوم تحصیلی 85-84 جمع‌آوری گردید. تجزیه و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با محاسبه شاخص‌های مرکزی انجام گردید. یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی افراد مورد مطالعه در خصوص مهارت‌های ارتباطی 1/4 از 8 امتیاز، میانگین نمره نگرش آنان در این زمینه 4/114 از 155 امتیاز و میانگین نمره عملکرد این افراد 3/16 از 20 امتیاز بود. نتیجه‌گیری: هر چند اطلاعات افراد شرکت‌کننده در این پژوهش در زمینه مهارت‌های ارتباطی کافی به نظر نمی‌رسد، اما این افراد در مورد مهارت‌های ارتباطی، نگرش مثبت و عملکرد نسبتاً قابل قبولی دارند. واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، عضو هیئت علمی، مهارت‌های ارتباطی.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Knowledge, Attitude and Performance of the Academic Members towards Effective Communication Skills in Education
چکیده انگلیسی مقاله Background: Communication is the most important parts of the educational process, which aims to transfer or exchange of ideas.It would be provided appropriately if the academic members had the communication skills .considering the important role of academic members in educational process, in this study the knowledge, attitude and performance of Isfahan Health School academic members towards effective communication skills was investigated. Methods: In this descriptive – analytic study, all academic members of the School of Public Health in Isfahan University of Medical Scienceswere studied during the second academic semester of 2006-7.Data collected by a valid and reliable three-part questionnaire including; knowledge (8 questions and maximum 8 scores), attitude (31 questions and maximum 155 scores) and observational communication skills checklist (20 questions and maximum 20 scores).n which the information was collected from Isfahan Health School academic members using knowledge (8 questions and maximum 8 scores) and attitude (31 questions and maximum 155 scores) reliable and valid questionnaires plus an. Obtained data were analyzed by calculating central indices applying SPSS software Finding: Mean score of academic members' knowledge, attitude and performance in communication skills was 4.1out of 8, 114.4 out of 155 and 16.3 out of 20,respectively. Conclusion: Although the knowledge of the participants on communication skills was not enough but they seems to have a positive attitude and relatively acceptable performance in communication skills.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله غلامرضا شريفي‌راد |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

محسن رضائيان |
دانشيار، گروه پزشکي اجتماعي، دانشكده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان، ايران.

اکرم جزيني |
دانشجو، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.

زينت السادات اعتمادي |
دانشجو، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/127
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات