تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۲؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطه‌ی ویژگی‌های زیستی، شناختی روانی و اجتماعی- فرهنگی والدین با کم وزنی هنگام تولد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کم وزنی هنگام تولد، یکی از شاخص‌های مهم بهداشتی هر کشور است و شناخت عوامل آن ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر، رابطه‌ی بین ویژگی‌های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین با کم وزنی هنگام تولد در استان اصفهان بود.  روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، 910 نفر (از بین مادران تازه زایمان کرده) تمامی نوزادان متولد شده در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی وخصوصی استان اصفهان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای در سال 1388 انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش‌نامه‌ای محقق و آزمون رضایت زناشویی اینریچ جمع‌آوری شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید. یافته‌ها: شیوع نوزادان کم وزن 86 نوزاد ( 5/9 درصد)، بارداری‌های ناخواسته 35 مورد ( 7/38 درصد)، نارضایتی زناشویی مادران 294 نفر ( 29 درصد) بوده 142 نفر (6/15 درصد ) بارداری‌ها زیر 20 سال، 200 نفر (22 درصد) بالای 35 سال و 354 نفر (9/38 درصد) در معرض دود سیگار، 300 نفر (33 درصد) فشار خون بالا، 242 نفر ( 7/26 درصد) سابقه‌ی سقط جنین و 290 نفر ( 9/31 درصد) خون‌ریزی داشتند 95 نفر ( 4/10 درصد) نوزادان دارای خواهر یا برادر استثنایی بودند .210 تفر ( 1/23 درصد) مادران شاغل، 180 نفر ( 8/19 درصد) تولد دوقلویی و 192 نفر ( 1/21 درصد) والدین نسبت خویشاوندی نزدیک داشتند میانگین افزایش وزن دوران بارداری 9 کیلوگرم، 270 نفر ( 7/29 درصد) زایمان‌ها سزارین بود این عوامل خطرزا، می‌تواند احتمال کم‌وزنی هنگام تولد را به طور معناداری افزایش دهد (05/0 = a). نتیجه‌گیری: ویژگی‌های زیستی، روانی و اجتماعی والدین بر کم وزنی هنگام تولد تاثیر داشته و در پیشگیری ازتولد نوزادان کم وزن کاربرد دارد. واژه‌های کلیدی: کم وزنی هنگام تولد، مراقبت‌های دوران بارداری، عوامل خطرزا.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Relationship between Biological, Psychological-Cognitive and Social - Cultural Characteristics of Parents with Infant’s Birth Weight in Isfahan Province
چکیده انگلیسی مقاله Background: Low birth weight considered as an important indicator of health of each country and identifying of its causative factors is necessary. The aim of present study was to determine the relationship between the biological, psychological-cognitive and social - cultural characteristics of parents and infant's birth weight in Isfahan province. Methods: In this study 910 recently delivered mothers of Isfahan province in 2009 were selected by stratified and cluster sampling methods. Data was collected using a self-administrated questionnaire and the Enrich marital satisfaction test. Obtained data analyzed by SPSS software in two categories of descriptive and inferential statistics by using logistic regression model. Findings: The prevalence of low birth weight infants, unwanted pregnancy and marital dissatisfaction was 9.5 %, 38.7 % and 29 % respectively. 15/6 % of pregnancies were below 20 years old and 22 % was above of 35 years old. 38.9 % mothers were exposed to cigarette smoke. Mean weight gain during pregnancies was 9 kilograms. 33 % of mothers had high blood pressure during pregnancy. 26.7 % and 31.9% had history of abortion and bleeding, respectively. 23/1 % of women were employed during pregnancy. 19.8 % gave twin birth. 21/1 % of parents were relative of each other. In 29.7 % the type of delivery was cesarean. Factors such as; severe marital dissatisfaction, abnormal blood pressure during pregnancy, being employed during pregnancy, weight gain < 5 kg during pregnancy, pregnancy below the age of 20 significantly increase the possibility of low birth weight in infant (a=0.05). Conclusion: The findings of current study confirm the relation between biological, psychological-cognitive and social - cultural characteristics of parents and low birth weight in infants in Isfahan, which made useful information regarding prevention of the problem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدحسن طالبيان |
عضو هيأت علمي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا، اصفهان، ايران.

غلامعلي افروز |
استاد، گروه روان شناسي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/86
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات