تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۲؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ویژگی‌های تن‌سنجی دانش‌آموزان دبستانی اصفهان در راستای طراحی اندازه میز و نیمکت کلاس
چکیده فارسی مقاله مقدمه: طراحی صحیح وسایل و تجهیزات مدارس، متناسب با خصوصیات تن‌سنجی استفاده کنندگان، جهت ایجاد عادت صحیح نشستن و گرفتن وضعیت بدنی مناسب در استفاده کنندگان از این وسایل، بسیار مهم می‌باشد. میز و نیمکت‌هایی که در حال حاضر در مدارس ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، متناسب با ابعاد فیزیکی دانش‌آموزان محلی طراحی نشدند. هدف این پژوهش ارایه توصیه‌هایی در زمینه طراحی صحیح میز و نیمکت‌های مورد استفاده در مؤسسات آموزشی متناسب با ابعاد فیزیکی دانش‌آموزان می‌باشد.  روش‌ها: در این تحقیق تعداد 300 دانش‌آموز دختر و پسر ناحیه 3 شهرستان اصفهان به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند و اطلاعات لازم توسط مصاحبه و مشاهده و با استفاده از وسایل اندازه‌گیری آنتروپومتریکی در پرسش‌نامه ثبت گردید. یافته‌ها: اطلاعات آنتروپومتریکی برای300 دانش‌آموز دختر و پسر، از 17 پارامتر آنتروپومتریکی با توجه به چک لیستی که برای هر نفر تکمیل شده بود به دست آمد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون t-test بین پارامترهای دختران و پسران نشان می‌دهد که تنها در پارامترهای عمق سینه، ارتفاع رکبی، طول کفل، زانو، طول کفل- رکبی، عمق ران و حد دسترسی جلو بازو اختلاف معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، مشخص می‌شود که ارتفاع میز بر اساس حاصل جمع صدک 95 ارتفاع تکیه‌گاه آرنج و ارتفاع سطح نشستن‌گاه جامعه مورد مطالعه به دست می‌آید. با اندازه‌هایی که در میزهای فعلی وجود دارد، دانش‌آموزان مجبور می‌شوند که روی نیمکت خود ننشیند و بایستند، که این ایستادن بدون حرکت در ساعت‌های متمادی موجب واریس سیاهرگی در پا و ساق پا می‌شود. واژه‌های کلیدی: آنتروپومتری، ارگونومی، دانش‌آموز، اصفهان.   
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Anthropometric Assessment for Designing Primary School classroom Desk and Bench Size
چکیده انگلیسی مقاله Background: The appropriate designing of school equipment for establishing a suitable sitting habit, is of major importance. Unfortunately, benches and desks in Iranian schools are not properly adjusted with anthropometric characteristics of students. The main theme of this research is preparing some guidelines for anthropometric designing and ergonomic adjustment of benches and desks. Methods: In this study 300 school boys and girls were selected by systematic random sampling method. The data were collected by observation and interview using anthropometric measurements devices and recorded in a questionnaire. Anthropometric information was recorded based on 17 anthropometric parameters. Data were analyzed by SPSS software. Findings: There was significant difference between girls and boys in popliteal height, buttock- knee depth, buttock-popliteal depth, thigh clearance and functional forward reach (P< 0.05). Conclusion: It was concluded that the desk height is determined based on sum of percentile (95) of the elbow rest height and the seat height. According to the results, students usually have to take a standing position instead of sitting comfortably. Such a prolonged posture may cause varicose related illnesses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anthropometry, Ergonomics, Student, Isfahan.

نویسندگان مقاله احسان‌اله حبيبي |
دانشيار، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

الهام حاج‌صالحي |
دانشجو، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/63
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات