تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی دریافت ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌ها در رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با استاندارد‌های تعیین‌شده
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تغذیه مناسب به ویژه دریافت انرژی و مواد مغذی ضروری و کافی در دختران جوان به خصوص دانشجویان بسیار حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین دریافت ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌ها و مقایسه آن با استاندارد‌های تعیین‌شده، بر روی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 100 نفر دختر دانشجوی 25-18 ساله در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد. داده‌های تن‌سنجی به روش استاندارد، اندازه‌گیری شد و داده‌های غذایی با استفاده از 2 یادآمد 24 ساعت خوراک جمع‌آوری شد و توسط 2food prossesor  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های مربوط به دریافت مواد مغذی با مرجع میزان توصیه شده مواد مغذی (2008DRI, Dietary reference intakes )، مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته‌ها: 1/61 درصد افراد مورد مطالعه خوابگاهی و 7/12 درصد متأهل بودند. شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد مورد بررسی 9/6 درصد و چاقی شکمی 1/46 درصد بود. میانگین فشار خون سیستولی 6/15 ± 2/105 میلی‌متر جیوه و دیاستولی 4/10 ± 2/69 میلی‌متر جیوه بود. در مجموع 9/3 درصد مبتلا به پرفشاری خون بودند. از بین مواد مغذی دریافتی، میزان دریافت 12B، ریبوفلاوین، فولات، منیزیم، پتاسیم و کلسیم در مقایسه با مقادیر توصیه شده DRI ناکافی و میزان دریافت E، C، پانتوتنیک اسید، تیامین، نیاسین، فسفر و روی بیش از مقادیر توصیه شده بود و وضعیت دریافت درشت مغذی‌ها، انرژی دریافتی، A، پیرودوکسین، آهن و سلنیوم مطابق با مقادیر توصیه شده بود. نتیجه‌گیری: از بررسی نتایج مطالعه حاضر مشخص گردید که دریافت درشت مغذی‌ها در دانشجویان مشکل چندانی ندارد و عدم تعادل، عمدتاً در گروه ریزمغذی‌ها است. بنابراین مصرف گروه‌های مهم غذایی مانند لبنیات، سبزی و میوه که منابع عمده ریز مغذی‌ها می‌باشند در این جامعه باید افزایش یابد. با توجه به اهمیت تغذیه مناسب در این رده سنی و اثرات آن بر سلامت آینده جامعه، به نظر می‌رسد باید توجه بیشتری به آموزش و فراهم آوردن امکانات برای عملکرد مناسب تغذیه‌ای دانشجویان مبذول شود. واژه‌های کلیدی: مواد مغذی، دانشجویان، ریز مغذی‌ها، درشت مغذی‌ها، انرژی کل.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessing the Micronutrient and Macronutrient Intakes in Female Students of Isfahan University of Medical Sciences and comparing them to the set standard values
چکیده انگلیسی مقاله Background: Healthy nutrition especially the energy intake and the essential nutrient in female student is so important. This study aimed to assess micro and macro nutrient intakes in female students of Isfahan University of Medical Sciences.  Methods: This cross-sectioned study was carried out on 100 female students aged between 18 to 25 years old in 1387-1388. Anthropometrics measures were performed and two 24 hours food recalls were used to collect the dietary information and then they were analyzed using food processor 2 and then were compared to the Dietary Reference Intakes 2008) DRI).  Findings: 61.1% of subjects were residing in dormitories and 12.7% were married. Prevalence of overweight or obesity and abdominal obesity in the studied subjects were 6.9% and 46.1% respectively. The mean (±SD) systolic blood pressure was 105.2±15.6 mmhg and the diastolic was 62.2±10.4 mmhg. Totally 3.9% of the subjects had hypertension. The analysis of food intake indicated that B12, folate, magnesium, potassium, calcium were in a level below the recommended ones, and vitamin C, E, pantothenic acid, B1, B3, phosphate, zinc in a level above the recommended ones, and energy intake, macronutrient, vitamin A, pyridoxine, iron, selenium were in the general appropriate level.  Conclusions: The findings of the study indicated that the appropriate level of macronutrients intake was used and the problem was mainly existed in micronutrients' consumption. It is recommended to increase the intakes of important food groups such as dairy, vegetable, fruit that are good sources of micronutrients, and it is also suggested to improve strategies and the competence in this area of nutrition.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سهيلا ميرزائيان |
دانشجوي کارشناسي ارشد علوم تغذيه، دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.

رضا غياثوند |
استاديار، گروه تغذيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

فاطمه صادقيان |
کارشناسي پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهديه شيخي |
دانشجوي کارشناسي علوم تغذيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

زهرا سادات خسروي |
دانشجوي کارشناسي علوم تغذيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

قاسم يادگارفر |
استاديار، اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/155
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات