تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی فشار خون و ارتباط آن با نمایه توده بدن در ساکنین روستاهای شهرستان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: چاقی یک فاکتور خطر مستقل برای ابتلا به بیماری‌‌های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های کیسه صفرا، سرطان‌های مختلف، التهاب مفاصل و مرگ و میر می‌باشد. افزایش وزن طی بزرگسالی به ویژه در دهه‌های سوم و چهارم زندگی با افزایش فشار خون همراه می‌باشد. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 1493 (1159 زن و 334 مرد) فرد 16 تا 85 ساله در 12 منطقه روستایی اطراف اصفهان به طور تصادفی از بین افراد قابل دسترسی مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای فشار خون، سن، قد، وزن، جنس و ارتباط بین آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. BMI از رابطه وزن و قد محاسبه شد. آنالیز آماری اطلاعات به وسیله نرم‌افزار SPSS11.5 و با استفاده از آزمون ANOVA و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط‌‌ها صورت گرفت. یافته‌ها: میانگین نمایه توده بدن در این مطالعه 37/23 کیلوگرم بر متر مربع، فشار سیستولی 122 و فشار دیاستولی 76 میلی‌متر جیوه بود. در این مطالعه بیش از نصف افراد شرکت کننده BMI در محدوده طبیعی 24-20 و درصد کمی BMI بالاتر از 40 را دارا بودند. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ارتباط معنی‌داری با BMI داشت (0001/0 > P، 202/0 = r). بر اساس آزمون ANOVA فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به طور معنی‌داری در بین گروه‌های مختلف BMI متفاوت بود (0001/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نیز ارتباط فشار خون و BMI را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد افزایش وزن با احتباس نمک و مایعات، باعث افزایش فشار خون می‌شود، بنابراین کنترل وزن جزء مهمی در کنترل فشار خون محسوب می‌شود. کنترل فشار خون از طریق پیشگیری اولیه با شناسایی موارد جدید و در معرض خطر امکان پذیر است.   واژه‌های کلیدی: چاقی، فشار خون، نمایه توده بدن.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Studying the Blood Pressure in Isfahan Rural Residents and Its Relationship with BMI
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Obesity is an independent risk factor in developing CVD, type II diabetes, and gall bladder disease, different types of cancers, osteoarthritis and mortality. Weight gain during adult life, especially during the third and fourth decades, is associated with increased blood pressure. Methods: Random samples of nearly 1493 men and women aged between 16 to 85 years old were selected from the 12 Villages around Isfahan. In this cross- sectioned experiment, participants visited a survey clinic, where blood pressure, anthropometric measurements were collected. Age and sex were also used in the analysis. Body Mass Index (BMI) was used to measure obesity. Findings: The mean BMI  of the studied population was 23.37, Systolic blood pressure 122 mmHg and diastolic blood pressure 76mmmHg. Most of the population had BMI 20-24.9. A small group had BMI>40. Another important finding was the correlation between blood pressure and BMI; Systolic and diastolic blood pressure were significantly correlated with BMI (p< 0.0001). ANOVA indicated significant difference in Systolic blood pressure among different groups of BMI (p< 0.0001). Diastolic blood pressure was also significantly different among BMI groups (p< 0.0001). Conclusion: The finding of this study confirms the correlation between the blood pressure and BMI. These results are consistent to the other studies that showed blood pressure changes are affected by BMI changes. Increasing weight is resulted in the increase of the salt retention. The findings strongly suggested that weight control is a necessary element of the hypertension control. Interventions to control hypertension are emphasized through primary prevention i.e. by identifying the new cases of hypertension development.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Obesity, Blood Pressure, BMI

نویسندگان مقاله زمزم پاک نهاد |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه تغذيه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مريم سبکتگين |
مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/145
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات