تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقایسه کمی و کیفی مقدار مواد خارجی موجود در کمپوست کارخانه کمپوست خمین و تهران در سال ۱۳۸۷
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کیفیت کمپوست تولیدی، یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در کیفیت و فروش کمپوست بوده، مواد خارجی موجود در کمپوست اهمیت ویژه‌ای دارند. در این مطالعه، کیفیت مواد خارجی موجود در کمپوست تولیدی کارخانه‌های خمین و تهران مطالعه شد. روش‌ها: این مطالعه به مدت 9 ماه بر روی کمپوست تولیدی در کارخانه‌های کمپوست خمین و تهران، با نمونه‌برداری مرکب تعداد 10 نمونه از کمپوست تولیدی برداشته شد و مواد خارجی آن از قبیل شیشه، پلاستیک، فلز، مواد خارجی و سنگریزه مورد آنالیز قرار گرفت و از آزمون t برای مقایسه میانگین داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: میانگین درصد شیشه، پلاستیک، فلز، مواد خارجی و سنگریزه در کمپوست تولیدی تهران 62/0، 22/0، 0، 84/0 و 24/2 درصد به دست آمد. در کمپوست خمین به ترتیب 17/1، 17/0، 02/0، 36/1 و 61/3 بود، که در محدوده استانداردهای مورد نظر می‌باشد. همچنین با توجه به آزمون آماری اختلاف معنی‌داری بین میانگین پلاستیک نمونه‌های کمپوست خمین و تهران مشاهده نشد، ولی میانگین سایر اجزاء اختلاف معنی‌دار با هم داشت (0001/0 < P). نتیجه‌گیری: به طور کلی، کمپوست تولیدی کارخانه‌های تهران و خمین، مشکل خاصی از لحاظ مواد خارجی نداشت و در محدوده اکثر استانداردها قرار داشت. با این حال، چون مقدار مواد خارجی کمپوست حتی در مقادیر کم نیز موجب عدم ترغیب کشاورزان به خرید کمپوست می‌شود، با کاهش مواد خارجی توسط برنامه‌های تفکیک از مبدأ و ممانعت پسماند مخلوط به کارخانه کمپوست، باعث بهبود کیفیت و ورود آن به بازار مصرف خواهد بود. واژه‌های کلیدی: پسماند، کمپوست، مواد خارجی، کارخانه کپوست تهران، کارخانه کپوست خمین.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Quantitative and Qualitative Comparison of External Materials in Khomein and Tehran Compost Plants, 1387
چکیده انگلیسی مقاله Background: The quality of the compost produced is one of the most important and effective parameters in its marketing and external materials presence in the compost have specific consideration. This study was conducted to investigate the quantity and quality of foreign materials in the compost produced by Khomein and Tehran plants. Methods: This study was conducted on the compost produced by Khomein and Tehran plants in 9 months; 10 composite samples were gathered and the external constituents such as glass, plastic, metal, miscellaneous and sand were analyzed, then to compare the data t-test analysis was used. Findings: The average percentage of glass, plastic, metal, miscellaneous and sand in Tehran and Khomein compost were 0.62, 0.22, 0.84, 2.24 and 1.17, 0.17, 0.02, 1.36, 3.61, respectively; which were in accordance to the considered standards. Moreover, the statistical analysis showed that except the plastic, there was a significant difference (P < 0.0001) between the other parameters average in Tehran and Khomein's composts. Conclusion: In general, the compost produced by Tehran and Khomein plants did not have any significant problem in terms of external materials. However, as the presence of external materials causes the farmers hesitation to buy the compost, the source separation of inorganic materials and prohibition of mixed compost production could improve the compost quality and its markets.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعيد صالحي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي اراک، اراک، ايران

عماد دهقاني‌فرد |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

رضا قنبري |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران. عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران.

احمد عامري |
دکتراي تخصصي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

احمد جنيدي جعفري |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

مهدي فرزادکيا |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

رامين نبي‌زاده |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

محمدمهدي بانشي |
دانشجوي دکتري و عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، ياسوج، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/104
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات