تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی وضعیت رفتار پیاده‌روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه نقش مثبت فعالیت‌های جسمانی و ورزشی به خصوص پیاده‌روی در سلامت جامعه بشری و در پیش‌گیری و کنترل بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری دیابت ثابت شده است.هدف از این بررسی به منظور تعیین پیش‌بینی‌کننده‌های رفتار پیاده روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی صورت گرفت. روش‌ها: در این مطالعه‌ا‌ی توصیفی ـ مقطعی، تعداد 111 نفر ازبیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر یزد بصورت تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر سازه‌های مدل اعتقادبهداشتی به انضمام متغیرهای دموگرافیک و سؤالات انجام رفتار پیاده‌روی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به کار‌گیری آمار توصیفی، آزمون‌های ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: افراد مبتلا به دیابت نوع 2 (78 زن و 33 مرد) با میانگین سنی 44/7±18/49 در این مطالعه شرکت کردند. 102 نفر متأهل و 55 نفر از آنها تحصیلات زیر دیپلم داشتند. میانگین نمره آگاهی و رفتار پیاده‌روی به ترتیب 22/3± 93/6 و 73/3±46/4 به دست آمد. افراد مورد مطالعه تنها 12/43 درصد از ماکزیمم نمره قابل اکتساب آگاهی و85/31 درصد از ماکزیمم نمره رفتار پیاده‌روی را کسب کردند. بر اساس نتایج این مطالعه بین رفتار پیاده‌روی و آگاهی (02/0> P و 221/0=r)، رفتار و شدت درک‌شده (03/0> P و 201/0=r)، رفتار و منافع درک شده (01/0> P و 234/0=r ) همبستگی معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: مدل اعتقاد‌بهداشتی می‌تواند علل ضعف انجام پیاده‌روی را پیش‌گویی کند و به عنوان چارچوبی جهت اجرای مداخلات آموزشی به منظور کنترل بیماری دیابت مورد استفاده قرار گیرد. واژه‌های‌ کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، پیاده‌روی، دیابت نوع 2
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Status of Walking Behavior in Patients with Type 2 Diabetes in Yazd Based on Health Belief Model
چکیده انگلیسی مقاله Background: Diabetes is a common disease that can lead to metabolic abnormalities and chronic complications. Today, the positive role of physical activity and exercise, especially walking in health human society and has been approved in prevention and control many complications including diabetes. Today, the positive role of physical activities and exercise , especially hiwalking in the health of human society and in the prevention and control of many diseases including diabetes has been approvend. The purpose of this study to determine predictors of walking behavior in patients with type 2 diabetes in Yazd based on Health Belief Model. Methods: In this cross-sectional study on 111 type 2 diabetes patients referring to Yazd Diabetes Center were selected randomly. Data collecting was done by a questionnaire with health belief model structures (knowledge, perceived susceptibility, severity, benefits, barriers, self efficacy & cues to action) and demographic variables and questions regarding walking behaviors. Reliability and validity were assessed and were approved. Ddata analyzed were using the spssSPSS software and making descriptive statistics, the correlation coefficient and regression testes. Findings: 111 individuals with type 2 diabetes of both sexes (78 females and 33 males) with mean age of 44.7 ± 18.49 were participated in this study. the mMean score of knowledge and walking behavior were, 6.93 ± 3.22 and 4.46 ± 3.73, respectively that showed subjects had acquired only 43.12% of knowledge maximum score knowledge and 31.85% of the walking behavior maximum score walking behavior. The Findings showed that there was a significant relationship between walking behavior with knowledge, & behavior with perceived severity and& behavior with  perceived benefits.  Conclusion: According to this study behavior of walking was weak. & It seems that the use of theoretical based models such as Health Belief Model can be used effective on to predict weakness of walking and as a framework can be used for the implementation of educational interventions to control diabetes.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health Belief Model, -Walking, -Type 2 Diabetes

نویسندگان مقاله محمدحسين باقياني مقدم |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

مريم هداوند خاني |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران

سيد محمد محمدي |
استاديار، گروه داخلي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

حسين فلاح زاده |
دانشيار، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

فرحناز خبيري |
کارشناس تربيت بدني دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/136
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات