تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه علت شکست 50 درصد از ازدواج‌ها، عدم رضایت جنسی می‌باشد. این مطالعه با هدف تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین مراجعه‌ کننده به مرکز بهداشتی درمانی نادر کاظمی شهر شیراز انجام شد. روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی با روش نمونه‌گیری آسان روی (60 زوج) کلیه زوجین تازه ازدواج کرده شهر شیراز که 6 ماه قبل جهت دریافت گواهی ازدواج دایم به مرکز بهداشتی درمانی نادر کاظمی شهر شیراز مراجعه نمودند. انجام شد. زوجین با تقسیم تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده‌ها با پرسش‌نامه‌های مشتمل بر دو قسمت، مشخصات دموگرافیک (دارای 6 سؤال) و پرسش‌نامه استاندارد رضایت جنسی ISS استفاده شد. در مرحله پیش آزمون داده‌ها با پرسش‌نامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفته بود در دو گروه گردآوری گردید. سپس برنامه مداخله آموزشی 4 جلسه‌ای برای گروه آزمون انجام شد. پس آزمون یک ماه بعد از دو گروه به عمل آمد و داده‌ها با آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که 67/46 درصد (28 نفر) زنان گروه آزمون. 33/53 درصد (32نفر) زنان گروه شاهد در رده سنی 24- 20 سال و نیز 3/53 درصد مردان (32نفر) گروه آزمون و 50 درصد مردان (30 نفر) گروه شاهد در رده سنی 29- 25 سال بودند بودند و بین دو گروه در رده‌های سنی ذکر شده تفاوت آماری معنی‌دار مشاهده نشد (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Marital Counseling on Sexual Satisfaction of Couples in Shiraz City
چکیده انگلیسی مقاله Background:: Nowadays, because of sexual dissatisfaction 50% of marriages are not successful. Since unhealthy relationship between couples makes them dissatisfied and misunderstanding which along with other circumstances make the foundation of the family unstable and increase the possibility of divorce. Therefore, marital counseling can give couples the necessary information for a good sexual life and helps the stability of the family and creates a healthy society. The purpose of this study was to determine the effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples's referring to Nader Kazemi health center in Shiraz. Methods: In this quasi-empirical study 60 couples who are selected voluntarily enrolled and randomized in two experimental and control groups. All the data are gathered by a questionnaire in two parts, demographic characteristics (with 6 questions) and Larsson ISS sexual satisfaction questionnaire. In pre-test, data was based on a questionnaire which its validity and reliability were approved. Then a 4-session educational intervention program was used for experimental group .After one month post-test was done for the two groups and the data was analyzed by statistical tests in the P≤05. Findings: 46.67% of women in experimental group and 53.33% in control group were 20-24 years old (P>0.05). 53.3% of men in experimental group and 50% in control group were 25-29 years old (P>0.05). In post-test there was a significant difference in men's and women's sexual satisfaction (P=0.002). Conclusion: The research findings showed that marital counseling effects on the quality of sexual relationship and increase couples′ sexual satisfaction. Marital counseling, with the prevention of sexual diseases and sexual dysfunctions, is one of the most effective methods of health education to help people to improve their quality of life through the improvement of sexual satisfaction and their relationships.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Marital counseling, Sexual satisfaction, Couples

نویسندگان مقاله زهرا شمس مفرحه |
کارشناس ارشد آموزش مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران.

مرضيه شاه سياه |
کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

سيامک محبي |
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي قم و دانشجوي دکتري تخصصي آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

ياسر تبرايي |
عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/98
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات