تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی امکان‌سنجی استفاده از لجن خشک شده توسط تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از گزینه‌های مطرح در خصوص دفع لجن، استفاده از آن در زمین‌های کشاورزی به عنوان کود می‌باشد ولی به دلیل احتمال وجود انواع میکروارگانیزم‌های بیماری‌زا، ممکن است باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری‌های میکروبی و انگلی در انسان و دام شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان کاربرد لجن تولیدی در فرایندهای تصفیه فاضلاب شهری، برای حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی با در نظر گرفتن استانداردهای معتبر زیست محیطی و بهداشتی می‌باشد. روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، سه تصفیه‌خانه فاضلاب واقع در شهرهای شهرکرد، فارسان و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان تصفیه‌خانه مدل، انتخاب شدند. دلیل انتخاب این تصفیه‌خانه مشابهت‌هایی بود که از نقطه‌نظر شرایط محلی، فرایندهای موجود در آن‌ها و نیز اهداف طرح وجود داشت. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و دارا بودن آب و هوای سرد در زمستان و آفتاب داغ و سوزان در تابستان‌، دو فصل زمستان و تابستان به عنوان بازه زمانی طرح انتخاب گردیدند تا وضعیت لجن، در شرایط کمترین و بیشترین میزان تبخیر مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل به عنوان شاخص‌های میکروبی لجن تعیین شد و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا از نظر بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.  یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مقادیر میانگین کلیفرم مدفوعی برای سه تصفیه‌خانه شهرکرد، فارسان و بروجن در فصل زمستان به ترتیب106 × 63/1، 106 × 93/1 و 106 × 98/1 و برای فصل تابستان به ترتیب 106 × 51/4، 106 × 75/5 و 106 × 23/9 می‌باشد. نتیجه‌گیری: ارزیابی نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که لجن بیولوژیکی تولید شده در هر سه تصفیه‌خانه در فصل زمستان پس از خشک کردن در شرایط طبیعی و بر مبنای استاندارد EPA در کلاس  Bواقع می‌شوند. بنابراین بر اساس توصیه‌های این سازمان این گونه لجن‌ها را می‌توان با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که در استانداردها آمده است برای کشاورزی به کار گرفته شود. این در حالی است که کیفیت میکروبی لجن‌های حاصل از این تصفیه‌خانه‌‌ها در فصل تابستان، پایین‌تر از استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای لجن کلاس B می‌باشند و در نتیجه قابل استفاده در کشاورزی نمی‌باشند. واژه‌های کلیدی: لجن خشک شده، فرایند لجن فعال، تصفیه‌خانه‌‌های فاضلاب شهری، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Feasibility of Using the Dried Sludge by Municipal Wastewater Treatment with Activated Sludge Process
چکیده انگلیسی مقاله Background: Using the sludge as fertilizer on farms is one of the options to dispose it, which due to its variety of pathogenic microorganisms, it may cause a wide range of bacterial and parasitic diseases in human and livestock. The purpose of this study is to investigate the feasibility of using dried sludge produced in municipal wastewater treatment processes to fertilize agricultural lands in accordance to the health and environmental standards. Methods: In this analytical-descriptive study, three sewage treatment plants of Chahar Mahal and bakhtiary province were selected as the sample plant, including Shahrekord, Farsan and Borujen due to their similarity in the weather condition and the treatment process. In order to investigate the sludge in its lowest and the highest rate of evaporation, in the freezing cold winter and burning hot summer respectively, two winters and two summers were selected as the timeframe. In this study, faecal coliform and total coliform were determined as the sludge microbial indexes and examined in accordance to the EPA standards. Findings: The findings of this study indicated that the mean value of faecal coliform for the three treatment plants in winter were 1.63 × 106, 1.93 × 106 and 1.98 × 106 respectively. Also in summer they were 4.51 × 106, 5.75 × 106 and 9.23 × 106 respectively. Conclusion: The evaluations of this study indicated that the biological sludge generated from the three treatment plants in the winter after drying off naturally were located in class B of the EPA standards. Thus, based on recommendations of the organization, such sludge can be used with regards to standard restrictions for agricultural purposes. However, the microbiological quality of the sludge in summer was lower than the U.S. EPA standards for Class B sludge, and thus is not applicable in agricultural use.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حامد اسدي اردلي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، مهندسي محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران.

مهربان صادقي |
دانشيار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهركرد، ايران

اميرحسام حسني |
استاديار، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران.

اميرحسين جاويد |
استاديار، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران.

حسن هاشمي |
دانشجوي دکتري، مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/74
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات