تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی دانش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور در محیط‌های web ۲.۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فناوری‌ وب 2، رویکرد جدید در فرآیند اطلاع‌رسانی و اشتراک‌داده‌ها در اینترنت است. مشخصه بارز تمرکز بر تعامل کاربران و توسعه‌دهندگان‌‌ سایت می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان دانش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور در محیط‌های‌ وب 2 صورت گرفته‌‌‌‌است. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی می‌باشد. جامعه آماری مطالعه، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای، 303 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، یک پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که روایی آن از نظر صاحب‌نظران حوزه علوم‌تربیتی و پایایی آن از ضریب‌ آلفای‌ کرونباخ قابل‌ قبول (896). برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار‌توصیفی و برای سنجش‌فرضیات از آزمون k² و ضرایب همبستگی فی و وی کرامر استفاده شده‌است. یافته‌ها: نتایج این تحقیق بیانگر این است که میزان دانش اکثر پاسخ‌گویان (58.4 درصد) در محیط‌های وب 2 کم و خیلی‌کم بوده و(7/26 درصد) از آن‌ها نیز در حد متوسط دارای دانش و مهارت بوده‌اند. همچنین بین میزان دانش پاسخ‌گویان در زمینه محیط‌های وب 2 و معدل آن‌ها رابطه معنادار وجود داشته، در حالی که بین مقطع تحصیلی پاسخ‌گویان و دانش‌‌‌ وب 20 رابطه معناداری مشاهده نشده است. نتیجه‌گیری: دانش دانشجویان در فناوری‌های وب 2 مطلوب نمی‌باشد. برنامه‌ریزی برای آشنایی با فناوری‌های‌نوین و ترغیب آن‌ها و استفاده از فناوری‌ها در فرایند یادگیری ضروری به‌نظر می‌رسد.   واژه‌های کلیدی: وب 2؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ دانشجویان.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Medical Sciences Students’ Knowledge of Web 2.0 Tools and Learning Environments – A Case Study in West of Iran Universities
چکیده انگلیسی مقاله Backgroud: Web 2.0 tools and environments are a new trend in sharing information and communication. Its significant characteristic is concentrating on Website users′ and developers′ interaction. This study aimed to determine the knowledge of medical science university students' about web 2.0 environments in west of Iran by emphasizing on use of these environments in learning- teaching process. Methods: In this descriptive study, 303 medical science university students in the west of the country selected by stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect data which its validity confirmed by a panel of experts and its reliability was turned out as acceptable by Cronbach Alpha coefficient (0.896). Descriptive statistical indexes such as mean, medium, standard deviation, frequency, simple frequency were used to analyze and classify the data and analytical statistics including Chi square test and Phi and V-Cramer coefficient were used to test the hypotheses. Findings: The knowledge score of most respondents (58.4%) on web 2.0 tools was low or very low and 26.7% of them had medium score of knowledge and skill in this area. There was a significant difference between the knowledge score of male and female respondents on web 2.0.There was a significant relationship between knowledge score and average of respondents, but it was not significant with their educational level. Conclusion: The students′ knowledge of web 2.0 tools and environments was not desirable. A comprehensive educational plan is necessary to improve the knowledge of students for these new high technologies in order to encourage learners to use them in learning process.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Web 2.0, Medical Science University, Students.

نویسندگان مقاله حسين مهدي زاده |
استاديار، تكنولوژي آموزشي، دانشگاه ايلام، ايلام، ايران.

مريم عزيزي |
كارشناس ارشد، برنامه ريزي درسي، مدرس دانشگاه پيام نور مهران، مهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/128
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات