تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۳؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر پوستر‌‌های آموزشی بر ارتقای سطح آگاهی و نگرش ساکنان آپارتمان‌های منتخب شهر اصفهان در زمینه بهداشت دهان و دندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه بهداشت دهان و دندان یکی از معضلات بهداشتی کشور می‌باشد. پوسترهای آموزشی، چنانچه به صورت مناسب طراحی و به کار گرفته شوند، یکی از راه‌های ساده و مقرون به صرفه آموزش بهداشت می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق نصب پوستر آموزشی در آسانسور و تابلو اعلانات آپارتمان‌‌ها بود. روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی با نمونه‌گیری از افراد ساکن در 10 مجموعه آپارتمان آسانسوردار نقاط مختلف شهر اصفهان در سال 1387 انجام شد (5 آپارتمان به عنوان مورد و 5 آپارتمان به عنوان شاهد انتخاب شدند). در مجموع 126 نفر در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات مربوط به آگاهی و نگرش در زمینه بهداشت دهان و دندان، با پرسش‌نامه خود ایفا در دو مرحله قبل و بعد از نصب پوستر‌‌های آموزشی جمع‌آوری گردید. در آپارتمان‌های مورد، از پوستر آموزشی بهداشت دهان و دندان استفاده گردید. پس از یک ماه پوستر‌‌ها جمع‌آوری گردید. پس از دو ماه مجدداً پرسش‌نامه‌ها در میان تمام افراد (گروه مورد و شاهد) توزیع گردید. اطلاعات به روش آمار تحلیلی با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 5/62 درصد از افراد زن و 5/37 درصد مرد بودند.43 درصد از آنان مدرک تحصیلی دیپلم داشتند، 8/25 درصد از نظر نمره آگاهی و 7/86 درصد از نظر نمره نگرش وضعیت نامطلوب داشتند. قبل از مداخله وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد افراد دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت و پس از نصب پوسترهای آموزشی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد افراد گروه مورد اندکی افزایش یافت اما این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: روش آموزشی به کار رفته در این پژوهش کارآیی لازم جهت ارتقا سطح آگاهی، نگرش وعملکرد افراد را نداشت. پیشنهاد می‌شود جهت تکمیل اثر بخشی پوستر‌‌ها از سایر روش‌‌های آموزش بهداشت نیز استفاده شود. واژه‌‌های کلیدی: پوستر آموزشی، آگاهی، نگرش، بهداشت دهان و دندان، آسانسور.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Oro-dental Health Educational Posters on Knowledge and Attitude of Selective Apartment Residents in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today oro-dental health is one of the health problems in our country and throughout the world. One of the useful educational methods is using appropriate educational posters. This research studies the effects of educational posters and charts on knowledge and attitude of addressee about oral health. Methods: This study was a quasi experiment research. Ten units of apartments in different areas of Isfahan city was selected as research sample (126 persons) in 2008 (five units as case and five as control group). The intervention was done by installing educational posters and charts in the lift and on the apartment's board. Data collected by a questionnaire in two stages before and after the educational posters and charts use and analyzed by statistical analytic tests using SPSS software. Findings: 62.5% of samples were women and 37.5% were men. Diploma graduated were 43%, more than the other degrees. Inappropriate level of knowledge and attitude were present in 25.8% and 86.7% of participants, respectively. The rank of scores of knowledge and attitude before and after education did not have significant difference between case and control groups (P>0.05). Conclusion: Since educational posters and charts did not have enough efficacy to promote the knowledge and attitude about oro-dental health, it is better to use them with other educational methods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مريم عميدي مظاهري |
دانشجوي دکتري آموزش بهداشت، دانشکده پيراپزشکي و بهداشت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

غلامرضا شريفي‌راد |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/60
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات