تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کارایی ماده منعقد کنننده PAClدر کاهش کدورت آب رودخانه شهر چای ارومیه و اثرات بهداشتی آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه با افزایش جمعیت، آب‌های سطحی از مهم‌ترین منابع مورد استفاده برای مصارف خانگی و صنعتی می‌باشند، که جهت تصفیه متداول این آب‌ها از مواد منعقد کننده استفاده می‌شود. منبع تأمین آب آشامیدنی بخشی از شهر ارومیه، رودخانه شهر چای است. از این رو، هدف این تحقیق بررسی امکان کاربرد پلی آلومنیوم کلراید در تصفیه‌خانه آب شماره 1 ارومیه و بررسی اثرات بهداشتی آن بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی– مقطعی، نمونه‌برداری در فصل بهار انجام شد و با استفاده از دستگاه جار‌تست، غلظت‌های مختلفی از ماده منعقد کننده PACl (Poly Aluminum Chloride) به نمونه‌ها افزوده شد، تا مناسب‌ترین غلظت آن به دست آید. در این آزمایشات همچنین مقادیر pH، کدورت، قلیاییت و مقادیر آلومینیوم باقیمانده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات، غلظت آلومینیوم باقیمانده در محدوده (5 تا 20 mg/lit) PACl مصرفی، حداکثر mg/lit 29/0 و در محدوده مصرفی (20 تا mg/lit 40)، حداکثر 5/0 mg/lit بود. همچنین راندمان حذف کدورت در محدوده کمتر از NTU 100، در حدود 78 تا 98 درصد و در محدوده بیشتر از NTU 100، بالاتر از 99 درصد به دست آمد؛ به طوری که با افزایش کدورت، حذف آن بهتر صورت گرفته است. نتیجه‌گیری: به دلیل غلظت کم مورد نیاز PACl و در نتیجه تولید اندک لجن، مصرف قلیاییت، کم و کاهش اندک pH، کاربرد PACl اقتصادی بوده، از نظر بهداشتی نیز در غلظت‌های کمتر از 20 mg/lit، آلومینیوم باقیمانده کمتری داشت، ولی در غلظت‌های بالاتر از 20 mg/lit آلومینیوم باقیمانده ایجاد کرده، از لحاظ بهداشتی و ارتباط مشکوک آن با بیماری آلزایمر، نامناسب می‌باشد. واژه‌های کلیدی: پلی آلومینیوم کلراید، آزمایش جار، تصفیه آب، اثرات بهداشتی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Coagulation Efficiency of PACI in Reduction of Water Turibidty in Shahrchay River in City of Orumieh and its Health Effects
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today with population growing, surface water is one of the most important water resources used for domestic and industrial consumptions. In order to purify the surface water, coagulants materials are used. The purpose of this study was to assess the possibility of using poly aluminum chloride (PACl) in water refinery number 1 in city of Orumieh and investigating its health effects. Methods: In this cross - sectional study, samples were taken in spring and then various concentrations of PACl coagulants material were added to the samples by using the jar test device to obtain the most suitable concentration. Also in this experiment the values of pH, turbidity, alkalinity and residual aluminum were measured. Findings: Based on the findings of the experiments the concentration of residual aluminum in the range of 5 to 20 mg/lit coagulant consumption was 0.29 mg/lit and also in the range of 20 to 40 mg/lit coagulant consumption it was 0.5 mg/lit. The efficiency of turbidity removal within less than 100 NTU was approximately 78% to 98% and in the range of over 100 NTU, more than 99%, thus by increasing the turbidity, removal is more effective. Conclusion: According to the required low concentration of PACl and consequently less sludge production, low coagulant consumption and small reduction of pH, PACl application is economical; and also in density of less than 20 mg/lit, the residual aluminum was lower but more residual aluminum was produced in over 20 mg/lit concentration which is inappropriate in terms of its association with Alzheimer's disease and health issues.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علي‌ احمد آقاپور |
کارشناس،گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.

امير محمدي |
کارشناس، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/40
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات