تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی و مقایسه دریافت انرژی و درشت مغذی‌ها در زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی دریافت‌های غذایی زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف در شهر اصفهان است. روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی 99 زن در رنج سنی 50-15 سال که با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، شرکت کردند (50 زن در منطقه اقتصادی پایین و 49 زن در منطقه اقتصادی بالا). اطلاعات دموگرافیک با کمک پرسش‌نامه و شاخص‌های تن‌سنجی شامل قد، وزن و دور کمر با متر نواری و ترازو جمع آوری شدند. با تکمیل پرسش‌نامه یادآمد 24 ساعته برای 2 روز متوالی، اطلاعات غذایی افراد مورد مطالعه به دست آمد. جهت آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار 4 Nutritionist و 18SPSS استفاده شد. یافته‌ها: میانگین دریافت انرژی در زنان بالا شهر 86/561 ± 19/1479 و در زنان پایین شهر 354/498 ± 68/1300 کیلوکالری به دست آمد که تفاوت معنی‌داری بین دریافت انرژی در این دو گروه وجود نداشت (098/0 = P). میانگین دریافت پروتئین در منطقه اقتصادی پایین 85/5 ± 41/17 درصد و در منطقه اقصادی بالا 12/4 ± 94/17 درصد به دست آمد که تفاوت معنی‌داری بین این دو وجود نداشت (606/0 = P). میانگین دریافت کربوهیدرات در منطقه اقتصادی پایین 76/9 ± 85/61 و در منطقه اقصادی بالا 62/6 ± 48/54 به دست آمد که تفاوت بین میانگین‌ها، معنی‌دار است (001/0 P <) و میانگین دریافت کربوهیدرات در منطقه اقتصادی پایین به طور قابل توجهی بالاتر از منطقه اقتصادی بالا می‌باشد. میانگین دریافت چربی در منطقه اقتصادی پایین 24/8 ± 88/23 درصد و در منطقه اقصادی بالا 68/6 ± 07/30 درصد به دست آمد که تفاوت بین دو گروه معنی‌دار است (001/0 P <) و میانگین دریافت چربی در منطقه اقتصادی بالا به مقدار قابل توجهی بیشتر از منطقه اقتصادی پایین می‌باشد. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که دریافت چربی و کربوهیدرات در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف شهر اصفهان متفاوت است که ممکن است به دلیل تفاوت در الگوهای غذایی منطقه باشد. واژه‌های کلیدی: درشت مغذی‌ها، منطقه اجتماعی- اقتصادی، ورزشکار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of the Energy and Macronutrient Intakes in Female Aerobic Athletes in Two Different Social- Economic Areas in Isfahan in 2009
چکیده انگلیسی مقاله Background: The purpose of this study was to assess the energy and nutritional intakes of female aerobic athletes in two different social - economic classes.   Methods: The subjects were 99 female aerobic athletes aged between 15 to 50 years old. The dietary and energy intakes were based on 2 day 24 hours food recall. The demographic details were assessed by anthropometric measurements including height, weight and waste line using a measuring tape and a scale. The collected data were analyzed using the Nutritionist IV and SPSS 18.   Findings: The energy intake was 1479.19 ±561.86 kcal in the high social - economic class and 1300.68 ±498.354 kcal in the low social - economic class. There was no significant difference between the two areas. (P=0.98) The mean protein intake in the low social- economic class was 17.41%±5.85 and in the high social - economic class 54.48±%6.62.There was no significant difference between the two areas. (P=0/606) The Mean intake of carbohydrate was 61.85%±9.76 in the low social - economic class and 54.48%±6.62 in the high social - economic class that means the carbohydrate intake in the low social - economic class was significantly higher than the high social- economic class. (P< 0/001) The mean intake of the fat was 23.88%± 8.24 in the low social - economic class and 30.07%±6.68 in the high social - economic class that means the fat intake in the high social - economic class was significantly higher than the low social - economic class. (P< 0/001)   Conclusion: The findings of this study indicated that the intake of dietary fat and carbohydrate was significantly different in the two areas. This could be as a result of different food patterns in the two areas.   Key Words: Macronutrients, Social - Economic Class, Athlete
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضا غياثوند |
استاديار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

زهرا رباني |
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

سيما گودرزي |
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

غلامرضا عسگري |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

محمد صالحي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

اعظم برزويي |
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/119
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات