تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بدون تردید، تغذیه صحیح در پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها، به ویژه پوکی استخوان و افزایش کارآیی فکری و فیزیکی نیروی کار، نقش مهمی دارد. نظر به اهمیت آموزش تغذیه به کودکان در سنین مدرسه، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش بهداشت مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی اصفهان در خصوص ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان انجام گردید. روش‌ها: مطالعه تجربی بر روی 130 دانش آموز دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان درسال 89- 1388 به صورت تصادفی در 2 گروه آزمون (66 نفر) و شاهد (64 نفر) به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انجام گرفت اطلاعات، پرسش‌نامه استاندارد مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و پرسش‌نامه FFQ (بسامد مصرف مواد غذایی) بود، پرسش‌نامه استاندارد الگوی اعتقاد بهداشتی در سه زمان قبل، همزمان و دو ماه بعد از آموزش تکمیل گردید و پرسش‌نامه FFQ در دو زمان قبل و 2 ماه بعد توسط دانش آموزان تکمیل گردید، بعد از انجام پیش آزمون، مداخله آموزشی در طی 4 جلسه آموزشی به مدت 4 هفته برای گروه آزمون انجام گرفت، اطلاعات‌ با نرم افزار SPSS 18 و آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیکی تفاوت معنی‌دار با هم نداشتند. قبل از مداخله تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات سازه‌های مختلف این الگو در دو گروه مشاهده نشد (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Education based on Health Belief Model on the improvement of osteoporosis Preventive Nutritional Behaviors of Second Grade Middle School Girls in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Background: Undoubtedly proper nutrition has a great role in the prevention of many diseases, especially osteoporosis, and in increasing intellectual and physical efficiency. Considering the importance of nutrition education for school age children, this study was performed to determine the effect of health education based on health belief model on the knowledge, attitude and practice of the second grade middle school girl students in Isfahan regarding osteoporosis preventive nutritional behaviors. Methods: In this quasi-experimental intervention study, 130 students randomized in two experimental (66) and controls (64) groups. Data collected using a standard questionnaire based on health belief model and FFQ questionnaire. The standard questionnaire was completed 3 times (before, immediately and 2 months after education) and FFQ questionnaire was completed 2 times (before and 2 months after education) by students. After pre-test, 4 educational session classes in experimental group were performed. Finally data collected and analyzed by SPSS16 software (T_ test, repeated measure ANOVA). Findings: Demographic variables of studied population in two groups was similar before intervention (P>0.05). Before intervention there was not significant differences between the scores of different structures of this model in two groups (P>0/05). After intervention, there was significant differences in the levels of knowledge, Perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, and performance between experimental and control groups (p< 0.001). Conclusion: According to the results, the intervention had positive effect on nutritional pattern and it was effective also on improving the knowledge, Attitude and practice of the students in this regard.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محتشم غفاري |
استاديار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي، تهران، ايران.

الهه توسلي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

احمد اسماعيل زاده |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

اکبر حسن زاده |
مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/100
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات