تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی مقادیر TSPو PM۱۰ و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای مناطق مرکزی شهر تهران در سال ۸۵-۸۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در عصر حاضر توسعه روز افزون جوامع شهری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بدون توجه به ارزیابی اثرات این فعالیت‌ها بر سلامت انسان به عنوان محور توسعه، آلودگی هوای شهرها و مخاطرات ناشی از انتشار آلاینده‌های مختلف را موجب گردیده است. از طرفی وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران بر کسی پوشیده نیست و با توجه به این که ذرات معلق به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی شهر تهران به شمار می‌رود، در این مطالعه غلظت ذرات معلق موجود در هوای آزاد شامل TSP و PM10 و همچنین توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI بر اساس ماه‌های مختلف نمونه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: این مطالعه از ابتدای دی‌ماه 84 تا پایان اردیبهشت 85 انجام شد. تعداد 50 نمونه برای TSP با استفاده از پمپ نمونه‌گیر با حجم زیاد و تعداد 50 نمونه برای PM10 با استفاده از دستگاه لیزری پایش ذرات مدل 107 برداشت شد. یافته‌ها: در طول دوره نمونه‌گیری از نظر آلاینده TSP، اسفند‌ماه 1384 با میانگین µg/m3 63/190 آلوده‌ترین ماه و فروردین 1385 با میانگین µg/m3 5/118 پاک‌ترین ماه بود. در طول دوره نمونه‌گیری از نظر آلاینده PM10، دی‌ماه 1384 با میانگین µg/m3 5/66 آلوده‌ترین ماه و فروردین 1385 با میانگین µg/m3 1/42 پاک‌ترین ماه گزارش گردید. نتیجه‌گیری: بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI) در طول دوره نمونه‌گیری، در 96 درصد از موارد آلاینده TSP کمتر از حد استاندارد (100 < AQI) و در 4 درصد از موارد آلاینده TSP بالاتر از حد استاندارد (100 > AQI) قرار داشت. بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI) در طول دوره نمونه‌گیری، در 98 درصد از موارد آلاینده PM10 در کمتر از حد استاندارد (100 < AQI) و در 2 درصد از موارد آلاینده PM10 بالاتر از حد استاندارد (100 > AQI) به دست آمد.   واژه‌های کلیدی: آلودگی هوا، تهران، ذرات معلق، شاخص کیفیت هوا.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Studying the TSP and PM10 Measurements and Description of the Air Quality According to the Air Quality Index (AQI) in the Central Parts of Tehran City in 2005-2006
چکیده انگلیسی مقاله Background: Contemporary development of growing urban communities and increasing the economical and industrial activities in the current century without paying attention to assess the effect of these activities on human health, as the axis of the development, is caused urban air pollution and risks from different pollutant emissions. Tehran air pollution has received considerable media coverage in the recent years. Since particulate matter (TSP and PM10) is one of the most important pollutants in this city, a study was conducted to assess TSP and PM10 concentrations and to make a qualitative assessment of air using the Air Quality Index (AQI), with TSP and PM10 sampling both on a daily and monthly basis. Methods: Tehran University was considered as the study area from December 2005 to May 2006. In order to determine the amount of TSP and PM10, 50 samples were taken as follows: for TSP with high volume sampler and 50 samples and for pm10 with laser dust monitor model 107 apparatus.     Findings: According to results of this study: Esfand (February) with the average 190.63 µg/m3 was the most polluted month in terms of TSP and Farvardin (March) with the average 118.5 µg/m3 was the cleanest month. Day (December) with the average 66.5 µg/m3 was the most polluted month in terms of PM10 and Farvardin (March) with the average 42.1 µg/m3 was the cleanest month. Conclusion: According to the Air Quality Index (AQI), in 96% of the samples TSP was below 100 (AQI < 100) and in the remaining 4%, AQI was above 100 (AQI > 100). In 98% of the samples the Air Quality Index (AQI) for PM10 was below 100 (AQI < 100) and in the remaining 2%, AQI was above 100 (AQI > 100).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Air Pollution, Tehran, Particulate Matter, Air Quality Index

نویسندگان مقاله کاظم ندافي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

رامين نبي‌زاده |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

شاهرخ نظم‌آرا |
کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي، تهران، ايران.

حشمت‌اله نورمرادي |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

فاضل محمدي مقدم |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/66
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات