تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وآنالیز وضعیت ارگونومی کارگران درگیر با حمل دستی کالا در صنایع لبنیات
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از عوامل نگران کننده بهداشت و سلامت در هر جامعه‌ای می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین علت اختلالات اسکلتی عضلانی را می‌توان وضعیت و شرایط نامطلوب کاری نام برد. هدف از این مطالعه برآورد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آنالیز وضعیت‌ ‌ای بدنی در حین کار‌کارگران درگیر با حمل دستی کالا در صنعت لبنیات بود. روش‌ها: فعالیت‌های کاری‌ 50 نفر (26 نفر گروه 1و 24 نفر گروه 2) از کارگران شاغل مرد در صنایع پخش لبنیات در سال 1388 مورد مشاهده قرار گرفت. از پرسش‌نامه نوردیک (Nordic) جهت برآورد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و از روش(Ovako Working posture Analyzing System) OWAS جهت آنالیز وضعیت‌های ارگونومی‌ کاری و اطلاعات با نرم افزارآماری SPSS تجزیه وتحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد شیوع وضعیت‌های بدنی آسیب زننده به سیستم اسکلتی عضلانی در این حرفه بالا است به گونه‌ای که43 نفر (86 درصد) از کارگران مورد بررسی از اختلالات کمر، 22 نفر (44 درصد) از اختلالات شانه،33 نفر (66 درصد) از اختلالات زانو و 14 نفر (28 درصد) از اختلال در مچ دست بیش از 24 ساعت در یک سال شکایت داشتند. به طور میانگین 82/22 درصد از وضعیت‌های ارگونومی کاری کارگران نیاز به اصلاح داشت (نمره‌های 3، 4 در مقیاس OWAS). نتیجه‌گیری: با توجه به این که وضعیت‌های ارگونومی نامطلوب و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران مورد بررسی بالا بود، اجرای مداخلات ارگونومی (فنی و مدیریتی)، تدابیر پیشگیری وبرنامه‌های آموزشی نسبت به کارگران در این صنایع امری ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های‌ کلیدی: وضعیت ارگونومی، حمل دستی کالا، صنعت لبنیات 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The prevalence of musculoskeletal disorders and analyzing the ergonomic status of workers involved manually carrying goods in the dairy industry
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, the prevalence of musculoskeletal disorders is one of the health issues of concern in any society. One of the main causes of musculoskeletal disorders and conditions can be named unpleasant working conditions. The aim of this study was to report the prevalence of musculoskeletal disorders including working postures and lifting-related musculoskeletal disorders among workers of distributing dairy products in Isfahan. Methods: The working posture of dairy products workers (n=50) were observed and recorded in 2009. The Nordic questionnaire was used to estimate the prevalence of musculoskeletal disorders. The Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) and SPSS software were used to data analyses. Findings: Results showed the prevalence of working postures that were harmful to the musculoskeletal system was high. The prevalence of low back pain, shoulder disorders, knee disorders and wrist disorders for more than 24 hours in the past 12 months were 86%, 44%, 66% and 28%, respectively. An average of 22.82 % of working posture was classified in action category 3, 4 which needed to improve. Conclusions: Noting poor ergonomics conditions and high musculoskeletal disorders in workers, the implementation of interventions ergonomics (technical and managerial), prevention and training programs for workers in these industries seems essential.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان اله حبيبي |
دانشيار، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

سيف اله غريب |
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهناز شاکريان |
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

اکبر حسن زاده |
مربي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/171
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات