تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۴؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال‌گری استرین گرمایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تنش گرمایی یکی از مهم‌ترین پیامد‌های مواجهه با گرما در دنیاست. شاخص‌های موجود ارزیابی تنش گرمایی به دلیل داشتن محدودیت‌های ذاتی و کاربردی برای غربال‌گری تنش گرمایی، در کشور‌های در حال توسعه مناسب نیستند. هدف این مطالعه بررسی روایی محتوایی و اعتبار سازه شاخص نمره تنش گرمایی (Heat Strain Score Index یا HSSI) در شرایط آب و هوایی ایران بود. روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 122 نفر از کارگران شرکت ملی صنایع پتروشیمی (عسلویه) و ذوب‌آهن اصفهان در ماه‌های تیر تا شهریور 1389 انجام شد. در مرحله تولید آیتم، 45 آیتم انتخاب گردید. روایی محتوایی توسط متخصصین بهداشت حرفه‌ای انجام گرفت و ثبات درونی آیتم‌ها با محاسبه ضریب Chronbach's alpha بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش تعداد آیتم‌ها به کار رفت. یافته‌ها: در ارزیابی محتوایی، 5 آیتم حذف گردید. در تحلیل همبستگی نیز، 24 آیتم که دارای همبستگی کمتر از 3/0 با همبستگی کل داشتند، حدف شدند. ضریب Chronbach's alpha برای 16 آیتم باقیمانده، برابر 92/0 (85/0-71/0) به دست آمد. در تحلیل عاملی اکتشافی سه زیر مقیاس قضاوت ذهنی، لباس حفاظتی و فعالیت جسمانی استخراج شد؛ به طوری که هر سه زیر مقیاس، در مجموع 7/67 درصد از واریانس را تبیین کردند. ثبات درونی بین زیر مقیاس‌ها بالا بود (91/0-73/0). نتیجه: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه عامل اساسی در مقیاس HSSI با ثبات درونی بالا وجود دارد. پایایی و روایی سازه نشان داد که مقیاس HSSI برای غربال‌گری تنش گرمایی در ایران یک روش روا و مناسب است. واژه‌های کلیدی: شاخص نمره تنش گرمایی، اعتبار سنجی، تنش گرمایی، ایران.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Structural Equation Modeling Application to Determine Validity of the Structure of a Thermal Strain Screening Method
چکیده انگلیسی مقاله Background: Heat stress is one of the most important consequences of occupational heat exposure worldwide. Current heat stress indexes are not suitable for heat strain screening in developing countries due to their inherent and applied limitations. A new observation and subjective screening method is required that needs no instrument. In this study, a scale is developed based on the most important known risk factors (environmental, occupational, personal, and physiological). The aim of this study was to develop and validate the "Heat Strain Score Index (HSSI) in Iran's climatic conditions.   Methods: The Cross-sectional experiment was conducted on 122 workers selected from national petrochemical company (Asalouyeh) and Esfahan steel company between July and September 2010. In the stage of item generation, the initial 45 samples were selected. Content validity was conducted by health professionals and the items internal consistencies were investigated by Chronbach's alpha coefficients. Exploratory factor analysis was used to reduce the number of items.   Findings: In content validity evaluation 5 items were considered as invalid and removed. Also in correlation analysis 24 items, which had correlation less than 0.3, were omitted. Internal consistency of the 17 remained items was obtained at 0.92 (0.71–0.85). Exploratory factor analysis indicated three subscales: subjective judgment, protective clothes and physical activity which explained 67.7% of the variance. The internal consistency was high in three subscales (α = 0.73–0.91).   Conclusion: Exploratory factor analysis revealed that there are three vital factors with high internal consistency in HSSI. Structural validity and reliability indicated that HSSI is a valid and suitable method for screening heat strain in Iran.     Key word: Heat Strain Score Index, Validation, Heat Strain, Iran
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حبيب‌اله دهقان شهرضا |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

سيد باقر مرتضوي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

محمد جواد جعفري |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.

محمد رضا مراثي |
دانشيار، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،ايران.

علي خوانين |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

مهدي جهانگيري |
کارشناس، مسؤول بهداشت حرفه‌اي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/41
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات