تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تغییرات کورتیزول ادراری کارگران در معرض صدا در کارخانه نساجی سپاهان لایه اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صدا یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌آور در محیط کار است و نقش بسزایی در به هم زدن تعادل فیزیولوژیکی بدن دارد. پژوهش‌های انجام یافته نشان می‌دهد که از نظر کارگران بزرگ‌ترین مشکل موجود در محیط کار آلودگی صوتی می‌باشد. سر و صدا علاوه بر آثار سوء بر روی سیستم شنوایی، به عنوان یک عامل استرس‌زا ممکن است سبب افزایش فشار خون، بروز مشکلات قلبی- عروقی، تحریک اعصاب، اضطراب و اختلال در ترشح هورمون‌های بدن به ویژه کورتیزول شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات صدا بر روی میزان ترشح کورتیزول ادرار کارگران بود. روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی و تحلیلی و آینده‌نگر بود. جمعیت مورد مطالعه را کارگران کارخانه سپاهان لایه اصفهان تشکیل دادند. از بیست نفر کارگر مرد سالم که افت شنوایی نداشتند و همه به طور مداوم در شیفت صبح کار می‌کردند، سه بار در روز (در ساعات 9 صبح، 30/11 صبح و 3 بعد از ظهر) و در دو روز مطالعه، نمونه ادرار گرفته شد. طی روز اول کارگران از هیچ گونه وسیله حفاظت شنوایی استفاده نمی‌کردند، اما در روز دوم از کارگران خواسته شد که از ایرماف استفاده کنند. میزان کورتیزول ادرار با استفاده از دستگاه RIA  (Radioimmunoassay)و کراتینین ادرار نیز با روش JAFFE با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین کورتیزول ادرار کارگران در روز اول مطالعه و بدون استفاده از وسیله حفاظت شنوایی g/mgCratinineµ 105/0 و در روز دوم مطالعه و با استفاده از ایرماف g/mgCratinineµ 076/0 بود. میانگین کورتیزول ادرار کارگران بر حسب g/mgCratinineµ در ساعات 9 صبح، 30/11 صبح و 3 بعد از ظهر در روز اول مطالعه به ترتیب 142/0، 119/0 و 052/0 و در روز دوم به ترتیب 103/0، 086/0 و 041/0 اندازه‌گیری شد. نتیجه‌گیری: نتایج آزمون  Paired tنشان داد که میانگین میزان کورتیزول ادرار کارگران در دو روز مطالعه و همچنین در ساعات مختلف در دو روز مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری دارد (05/0 > P). در این پژوهش به غیر از عامل کاهش صدا در دو روز مطالعه، هیچ تغییر دیگری در محیط کار کارگران داده نشد. نتایج نشان داد که به دنبال کاهش صدا در حدود 3/29 دسی‌بل (به دلیل استفاده از ایرماف) کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان کورتیزول و در نتیجه واکنش‌های استرسی رخ داده است و در نتیجه مقدار کورتیزول در روز اول (بدون استفاده از ایرماف) نسبت به روز دوم (با استفاده از ایرماف) به صورت معنی‌داری کاهش پیدا کرد (05/0 > P). بنابراین نتایج این مطالعه فواید استفاده از وسایل حفاظت شنوایی مانند ایرماف در کاهش اثرات سوء افزایش مزمن هورمون کورتیزول در اثر سر و صدا را نشان می‌دهد. واژه‌های کلیدی: سر و صدا، کورتیزول، ریتم سیرکادین، نساجی، استرس
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Urinary Cortisol Levels in Workers of the Noisy Factory of Isfahan Sepahan Laye Textile Factory
چکیده انگلیسی مقاله Background: Noise is one of the most harmful agents in the workplace and it has an important role in disturbing the physiological balance of the body. Research shows that the main problem of workers in the workplace is noise pollution. In addition to adverse effects of noise on auditory system, as a stressor it may cause hypertension, cardiovascular disease, anxiety and impaired secretion of hormones, especially cortisol. The purpose of this study was assessment of sound effect on urinary cortisol levels in workers. Methods: This is an experimental and analytical prospective study. The population was Sepahan Layeh factory workers in Iran. Twenty cases were selected among healthy male morning-shift workers without any hearing loss. Urine samples were collected three times a day (9 am, 11.30 am, and 3 pm) for two days. During the first day, workers did not use any hearing protection device, but on the second day they were asked to use earmuffs. Urinary cortisol levels were measured by RIA system and urinary. Creatinine was measured by an auto analyzer system (JAFFE method). Findings: The mean urinary cortisol levels on the first and second days were 0.105 µg/mg creatinine 0.076 µg/mg creatinine, respectively. The mean urinary cortisol at 9 am, 11.30 am, 3 pm on the first day of the study were 0.142, 0.119, and 0.052, respectively. These levels and in the were 0.103, 0.086 and 0.041 on the second day. Conclusion: Paired t-test results showed significant differences between the mean urinary cortisol levels in the two days of study, as well as at different times during the same day (P < 0.05). In this study, no modifications were made except noise reduction in the second day. The results show that a significant decrease in cortisol level and consequently stress reaction occurred due to noise reduction of about 29.3 dB (by using earmuffs). Thus, the results of this study indicate that using hearing protection devices such as earmuffs is beneficial in reducing adverse effects of noise on chronic increment of cortisol levels.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Noise, Cortisol, Circadian Rhythm, Textile, Stress.

نویسندگان مقاله اردشير کلانتري |
. استاديار، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد، بروجرد، ايران

مليحه رنجبر |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران

فربود کلانتري |
دستيار، گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/198
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات