تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خانواده با فراهم نمودن روابط نزدیک و مثبت می‌تواند نقش مؤثری بر ارتقای بهداشت روانی افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط خانوادگی بر سلامت روانی جوانان اصفهان در سال 1388 صورت گرفت. روش‌ها: روش پژوهش پیمایش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه 80 سؤالی بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه جوانان 19-15 ساله شهر اصفهان بود که از بین آن‌ها 384 نفر با شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش سلامت روانی از پرسش‌نامه 28 سؤالی سازمان بهداشت جهانی (88/0 = ضریب پایایی) و برای سنجش روابط خانوادگی از شش شاخص مشارکت، اعتماد، انسجام، حمایت اقتصادی، حمایت عاطفی و کنترل و نظارت خانواده (90/0 = ضریب پایایی) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل، از روش‌های آماری ضریب همبستگی، ضریب تعیین، آزمون تحلیل واریانس و برای بررسی روابط علی بین متغیرها از معادله ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: روابط خانوادگی سازنده، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سلامت روانی افراد داشتند (63/0 = α). تأثیر مؤلفه‌های روابط خانوادگی نیز همگی مثبت و معنی‌دار بودند (اعتماد 255/0 = 2R، حمایت اقتصادی 201/0 = 2R، حمایت عاطفی 184/0 = 2R، انسجام 192/0 = 2R، مشارکت 116/0 = 2R، کنترل و نظارت خانواده 116/0 = 2R). همچنین پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده بر سلامت روانی جوانان تأثیر مثبت و معنی‌دار داشت، ولی بین جنسیت و سلامت روانی رابطه معنی‌دار وجود نداشت. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که متغییرهای اساسی در خانواده‌‌های همگن و همسو تأثیر مثبت شایانی بر سلامت بچه‌‌ها دارد. بنابراین لازم است که خانواده‌ها تلاش کنند چنین ارتباطات مثبت در خانواده ایجاد کنند. همان طور که در سایر گروه‌ها نیز نشان داده شد، ارتباطات مثبتی بین سلامت روان و روش کار همگن در مدارس برای دانش‌آموزان وجود دارد. واژه‌های کلیدی: روابط خانوادگی، سلامت روانی، مشارکت، اعتماد، انسجام، حمایت خانواده، نظارت و کنترل.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effects of Family Relations on Youth Mental Health in the City of Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Family can play an important role in improving an individual's mental health through the provision of close and positive relations (social capital). The present study aimed to analyze the effects of family social capital on youth mental health in Isfahan, Iran during 2009. Methods: In this survey, a stratified sample of 384 males and famales aged 15-19 were studied utilizing an 80-item questionnaire. The 28-item general mental health questionnaire provided by the world health organization (Cronbach's alpha = 0.88) was used to measure mental health. Other questions assessed family social capital in six categories including participation, trust, solidarity, economic support, emotional support, and family supervision and control (Cronbach's alpha = 0.90). To analyze the data regarding dependent and independent variables correlation coefficient, the coefficient of determination, analysis of variance, and t-test were used. Amos 18 was utilized to construct the structural equation model. Findings: The findings showed that family social capital [such as participation in decision making (R2 = 0.116, trust (R2 = 0.255), solidarity (R2 = 0.192), economic support (R2 = 0.201), emotional support (R2 = 0.184), family supervision (R2 = 0.116)] significantly promoted individuals' mental health (α = 0.63). The results also indicated that higher socioeconomic status of the family had a significant positive effect on youth mental health. However, variables like age, sex and level of education had no significant relations with mental health. Conclusion: It has been shown that family social capital variables have a significant effect on the health of children. So it is in cumbent on familes to try to provide such relations in the family since other studios have shown a positive relationship between mental health and school achievements of students.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منصور حقيقتيان |
استاديار، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، اصفهان، ايران

فرشته حقيقت |
متخصص زنان، بيمارستان خانواده، اصفهان، اصفهان، ايران

سيد رسول قريشي |
کارشناس ارشد، گروه جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، اصفهان، ايران

پروانه محسني‌پور |
کارشناس ارشد، گروه جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/225
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات