تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی غذایی DASH (کنترل کننده پرفشاری خون) و عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تاکنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر اثر رژیم غذایی  (Dietary approaches to stop hyper) DASHبر روی فاکتورهای خطر بیماری قلبی- عروقی در میان بیماران دیابتی نوع 2 وجود نداشته است. از این رو، هدف از بررسی حاضر تعیین اثرات رژیم غذایی DASH بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش‌ها: یک کارآزمایی بالینی متقاطع و تصادفی بر روی 31 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. این مطالعه به مدت 8 هفته انجام شد و شرکت‌کنندگان به طور تصادفی برای استفاده از رژیم شاهد یا DASH تقسیم‌بندی شدند. یافته‌ها: پس از پیروی از الگوی غذایی DASH وزن بدن (007/0 = P) و دور کمر (002/0 = P) کاهش یافته بود. سطح گلوکز خون ناشتا (FPG) و HbA1C در رژیم DASH کاهش یافته بود (به ترتیب 04/0 = P و (mg/dl 3/6 ± 4/29- و 04/0 = P و درصد 1/0 ± 7/1-). بعد از رژیم DASH، میانگین تغییرات سطح HDL کلسترول افزایش (01/0 = P و mg/dl 9/0 ± 3/4) و سطح LDL کلسترول کاهش یافته بود (02/0 = P و mg/dl 5/3 ± 2/17-). علاوه بر آن، اثرات مفید DASH روی فشار سیستولیک و دیاستولیک بررسی شد (سیستولیک: 02/0 = P و mmHg 7/2 ± 1/3- در مقابل 5/3 ± 6/13-، دیاستولیک: 04/0 = P و mmHg 3/3 ± 7/0- در مقابل 6/2 ± 5/9-). نتیجه‌گیری: در میان بیماران مبتلا به دیابت، رژیم DASH اثرات مفیدی را بر خطر بیمارهای قلبی- عروقی داشت. واژه‌های کلیدی: دیابت، رژیم غذایی DASH، عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) and Cardiovascular Risk Factors among Type 2 Diabetic Patients
چکیده انگلیسی مقاله Background: Since no evidence has been found regarding the effects of the dietary approaches to stop hypertension (DASH) on cardiovascular risk factors among type 2 diabetic patients, this study was conducted to investigate the possible effects. Methods: A randomized crossover clinical trial was undertaken on 31 type 2 diabetic patients. The study lasted for 8 weeks. The participants were randomly selected to go on a control diet or DASH diet. Findings: After following the DASH eating pattern, body weight (P = 0.007) and waist circumference (P = 0.002) were reduced significantly. Fasting blood glucose levels and A1C decreased after adoption of the DASH diet (-29.4 ± 6.3 mg/dl; P = 0.04 and -1.7 ± 0.1%; P = 0.04, respectively). After the DASH diet, the mean change of HDL cholesterol levels was increased (4.3 ± 0.9 mg/dl; P = 0.001) and LDL cholesterol was reduced (-17.2 ± 3.5 mg/dl; P = 0.02). Additionally, DASH had beneficial effects on systolic (-13.6 ± 3.5 vs. -3.1 ± 2.7 mmHg; P = 0.02) and diastolic blood pressure (-9.5 ± 2.6 vs. -0.7 ± 3.3 mmHg; P = 0.04). Conclusion: Among diabetic patients, the DASH diet had beneficial effects on cardiovascular risk factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ليلا آزادبخت |
دانشيار، مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

نفيسه رشيدي پور فرد |
کارشناس، بيمارستان شهيد مطهري، فولاد شهر، اصفهان، ايران

مجيد كريمي |
پزشک، بيمارستان شهيد مطهري، فولاد شهر، اصفهان، ايران

مجيد رحيمي |
کارشناس ارشد، بيمارستان شهيد مطهري، فولاد شهر، اصفهان، ايران

محمد حسن بقايي |
پزشک، بيمارستان شهيد مطهري، فولاد شهر، اصفهان، ايران

اعظم برزويي |
دانشيار، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

احمد اسماعيل زاده |
دانشيار، مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/231
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات