تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE) در پساب صنعتی سنتتیک با استفاده از راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پرکلرواتیلن (Perchloroethylene یا PCE) از دسته هیدروکربن‌های آلیفاتیک کلردار است که کاربرد گسترده‌ای در بسیاری از صنایع دارد. پساب‌های صنعتی حاوی PCE به دلیل خطرات احتمالی ناشی از سرطان‌زایی این ترکیب باید تصفیه شوند. هدف از این مطالعه، تعیین قابلیت تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن در غلظت‌های بالاتر از مقادیر به کار رفته در سایر مطالعات مشابه، توسط یک راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR) بود، که تاکنون برای تجزیه بیولوژیکی PCE مورد استفاده قرار نگرفته است. روش‌ها: در این مطالعه یک راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR یا Anaerobic mobile batch reactor) در مقیاس آزمایشگاهی به حجم کل 10 لیتر با 4 محفظه برای تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن از سوبستره سنتتیک مورد استفاده قرار گرفت. راه‌اندازی راکتور به کمک لجن هاضم بی‌هوازی انجام شد. پس از راه‌اندازی، کارایی راکتور طی 4 مرحله از بارگذاری PCE معادل mgPCE/Ld 75/3 تا 75 مورد بررسی قرار گرفت. زمان ماند هیدرولیکی (HRT یا Hydraulic retention time) برابر 32 ساعت ثابت نگه داشته شد. یافته‌ها: بهترین بازده حذف COD به میزان 98 درصد در بارگذاری آلی COD معادل gCOD/Ld 1/3 به دست آمد. برای حذف PCE نیز بالاترین بازده به میزان 8/99 درصد در بارگذاری PCE معادل mgPCE/Ld 5/37 حاصل شد. میانگین بازده حذف COD و PCE در کل دوره فعالیت راکتور به ترتیب برابر 4/91 و 5/99 درصد بود. نتیجه‌گیری: راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR)، در صورت انجام مطالعات تکمیلی در مقیاس کامل و استفاده از پساب صنعتی واقعی آلوده به پرکلرواتیلن یک روش ساده، کارامد و قابل اطمینان برای تصفیه پساب‌های صنعتی آلوده به این ترکیب است. واژه‌های کلیدی: پرکلرواتیلن (PCE)، پساب‌های صنعتی، راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR)، کلرزدایی احیایی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Biodegradation of Perchloroethylene (PCE) in the Synthetic Industrial Wastewater Using Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR)
چکیده انگلیسی مقاله Background: Perchloroethylene (PCE) is a chlorinated aliphatic hydrocarbon which has been widely used in some industries. Industrial wastewaters polluted with PCE must be treated because of its possible carcinogenic effects. Since an Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR) has never been used in PCE biodegradation, this study aimed to determine its ability to biodegrade PCE with higher concentrations than those previously studied. Methods: A laboratory scale AMBR, with a total volume of 10 liters and four compartments for biodegradation of PCE in synthetic substrate, was used. The reactor was seeded with anaerobic digested sewage sludge. Then, the performance of the reactor was evaluated during 4 phases through which PCE loading rate increased from 3.75 to 75 mg/L.d. Hydraulic retention time (HRT) was fixed at 32 hours. Findings: Optimum 98% COD removal efficiency through organic loading of COD was obtained as 3.1g/L.d. Optimum 99.8% PCE removal efficiency was observed at a loading rate equal to 37.5 mg/L.d. Average COD and PCE removal efficiency for the whole active period of the reactor were 91.4 and 99.5%, respectively. Conclusion: According to our results, a full-scale AMBR can be used as a simple, efficient, and reliable method for treatment of PCE in real polluted industrial wastewater.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد مهدي امين |
. دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم فرجي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، مرکز تحقيقات محيط زيست، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

فريبرز مؤمن بيک |
استاديار، گروه شيمي، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/232
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات