تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عوامل مرتبط با اتخاذ رفتار سالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در بیماران سلی استان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سل یک بیماری عفونی است که در اثر مجموعه مایکوباکتریوم‌های سلی ایجاد می‌شود. این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی بوده، که شیوع آن تا حدی زیادی مرتبط با سبک زندگی افراد بیمار می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مرتبط با اتخاذ رفتار سالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در بیماران سلی بوده است. روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 196 نفر از بیماران سلی انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای با 47 گویه بود. Cronbach's alpha پرسش‌نامه 9/73 تعیین شد. برای تعیین ارتباط بین سازه‌های مدل و اتخاذ رفتار سالم از آزمون همبستگی Pearson استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نمره اتخاذ رفتار سالم در بیماران سلی (8/13 ± 52/87) بود. آزمون همبستگی Pearson بین سازه‌های آگاهی (536/0 = r)، حساسیت درک شده (36/0 = r)، منافع درک شده (347/0 = r) و موانع درک شده (143/0- = r) و نمره اتخاذ رفتار سالم در سطح کمتر از پنج صدم ارتباط معنی‌داری نشان داد. نتیجه‌گیری: رابطه مستقیمی بین سازه‌های آگاهی، حساسیت درک شده و منافع درک شده با اتخاذ رفتار سالم وجود داشت. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند مبنایی برای استفاده در مداخلات آموزشی باشد. نتایج فوق مربوط به نمونه مطالعه حاضر است و تعمیم آن به گروه‌های دیگر با احتیاط صورت گیرد. واژه‌های کلیدی: رفتار سالم، الگوی اعتقاد بهداشتی، بیماران سلی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is one of the most common infectious diseases largely resulted from patients' lifestyles. The purpose of the present study was to investigate factors related with adopting healthy behaviors by patients with tuberculosis based on health belief model. Methods: The present cross-sectional study was performed on 196 patients with tuberculosis. Data was collected using a 47-item self-designed questionnaire. Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the questionnaire and it was calculated as 73.9. Pearson test was used to study the correlation between independent variables and adopting healthy behaviors. Findings: The mean score of adopting healthy behaviors by patients was 87.52 ± 13.8. Pearson correlation test indicated statistically significant relations between adopting healthy behaviors and scores of knowledge (P < 0.001; r = 0.536), perceived susceptibility (P < 0.001; r = 0.36), perceived benefits (P < 0.001; r = 0.347), and perceived barriers (P = 0.046; r = 0.143). Conclusion: Direct relationship exists between adopting healthy behaviors and scores of knowledge, perceived susceptibility, and perceived benefits. Although the results of this study can be the basis of educational interventions, any generalization should be performed cautiously.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مريم جوهري |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


احمدعلي اسلامي |
Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.


حميدا.. وردي‌پور |
Associate Professor, Department of Public Health and Management, School of Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.


اکبر حسن‌زاده |
Lecture, Research Center for Food Security and Department of Statistics and Epidemiology, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.


فريبا فريد |
Responsible Expert of Tuberculosis and Leprosy Unit, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciencesنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/240
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات