تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل پیامد حوادث عمده و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی فرایند در واحد آب ترش پالایشگاه گازی با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: توسعه منابع نفت و گاز، مخاطرات جدی فرایندی را به دنبال داشته و این صنایع را در زمره صنایع خطرناک قرار داده است. از این رو، امروزه رویکرد مبتنی بر پیش‌گیری، از طریق شناسایی و ارزیابی خطرها به روش‌های نوینی نظیر روش آنالیز لایه‌های حفاظتی (LOPA یا Layers of protection analysis) مورد استقبال قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی و آنالیز پیامد حوادث عمده در واحد احیای آب ترش پالایشگاه‌های گازی پرداخته و کفایت تأثیر لایه‌های حفاظتی موجود در سیستم را بررسی کرده و در مواردی که تمهیدات ایمنی پیش‌بینی شده کافی نبوده است، پیشنهاداتی را در راستای ارتقای سطح ایمنی با استفاده از لایه‌های حفاظتی مستقل (فعال و واکنشی) و غیر مستقل ارایه کرده است. روش‌ها: این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی بود که با استفاده از روش LOPA، پیامدهای ناشی از خطرهای غیر قابل قبول بررسی شد تا وضعیت خطر، پس از اعمال لایه‌های کنترلی و حفاظتی مشخص شود و در نهایت برای نقاط با خطر بالا اقدامات اصلاحی در قالب لایه‌های حفاظتی پیشنهاد و به دنبال آن کد یک‌پارچگی ایمنی در موارد لازم تعیین شد. یافته‌ها: بر اساس این مطالعه نقش لایه‌های حفاظتی موجود در کنترل خطرهای احتمالی تعیین و پیشنهادات لازم در قالب لایه‌های حفاظتی بیشتر تا کاهش میزان خطر به حد قابل قبول ارایه شد. همچنین تعیین سطح ایمنی یک‌پارچه مورد نیاز برخی تجهیزات نیز در موارد لازم انجام گردید. نتیجه‌گیری: در برخی موارد اثربخشی لایه‌های حفاظتی پیش‌بینی شده کافی نیست و ضروری است تا از لایه‌های حفاظتی بیشتری برای ارتقای پتانسیل پیش‌گیری سیستم‌های ایمنی فرایند استفاده شود. واژه‌های کلیدی: ارزیابی خطر، LOPA، SIL، لایه مستقل حفاظتی، واحد احیای آب ترش.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Development of oil and gas resources involves serious process hazards which put these industries among the most hazardous industries. Therefore, preventive approaches through risk identification and evaluation using new techniques such as layers of protection analysis (LOPA) are receiving vast attention these days. The present study aimed to analyze probable major accidents in sour water reduction unit of gas refineries. It also tried to investigate the adequacy of safeguard layers in the system and provide suggestions to promote the level of safety using dependent and independent (active and reactive) protection layers where recommended safety measures did not seem sufficient. Methods: This descriptive study used LOPA to analyze the consequences of unacceptable risks to determine the risk situation after applying layers of control and protection. It also suggested protective layers as corrective actions for high-risk areas. Finally, in necessary cases, a safety integrity code was developed. Findings: Based on the determined role of available protective layers in controlling the potential risks, the further protective layers were recommended as a way to reduce risk to acceptable levels. In addition, the safety integrity level required by some equipments was determined in necessary cases. Conclusion: This study revealed that the effectiveness of available protective layers was not adequate in some. Therefore, additional protective layers are required to improve the preventive potential of process safety systems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان اله حبيبي |
Associate Professor, Department of Occupational Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


مهرزاد كشاورزي |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Occupational Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


حسين‌علي يوسفي |
Lecture, Department of Occupational Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


اکبر حسن‌زاده |
Lecture, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/242
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات