تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی PRECEDE بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در مطالعات گوناگون نشان داده شده است که کیفیت زندگی زنان، به دنبال وقوع یائسگی دست‌خوش تغییرات اساسی می‌گردد. عوامل متعددی از قبیل عوامل روانی- اجتماعی با کیفیت زندگی در دوران یائسگی مرتبط هستند. هدف این مطالعه بررسی برخی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه اصفهانی بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید است. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در میان 200 زن یائسه سالم شهر اصفهان اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز توسط دو پرسش‌نامه معتبر و پایا جمع‌آوری گردید (یک پرسش‌نامه کیفیت زندگی و پرسش‌نامه دیگر عوامل مربوط به سازه تحلیل رفتاری الگوی پرسید را می‌سنجید). تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار 18 SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 77/4 ± 74/55 سال و میانگین سن وقوع یائسگی 56/3 ± 20/50 سال به دست آمد. 5/30 درصد افراد مورد بررسی بی‌سواد بودند. 5 درصد از آن‌ها نیز تحصیلات دانشگاهی داشتند. در ضمن 81 درصد زنان متأهل و 90 درصد آن‌ها خانه‌دار بودند. آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین کیفیت زندگی با نوع نگرش نسبت به پدیده یائسگی، خودکارآمدی درک‌شده، عوامل قادرساز و تقویت‌کننده نشان داد. همچنین کیفیت زندگی زنان یائسه با سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال آن‌ها ارتباط معنی‌داری داشت. در ضمن این آزمون، ارتباطی میان کیفیت زندگی با آگاهی نسبت به یائسگی نشان نداد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود که فراهم‌کنندگان خدمات سلامتی، بایستی علاوه بر فراهم کردن آگاهی‌های لازم در مورد یائسگی، نسبت به خلق گروهای حمایتی برای ایجاد نگرش مثبت و ارتقای رفتارهای سالم‌تر در زنان یائسه همکاری نمایند.   واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، یائسگی، تحلیل رفتاری، الگوی پرسید
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله AbstractBackground: Some studies have shown significant changes in quality of life due to menopausal status. A large number of factors, including psycho-social factors, have been found to be associated with quality of life. The aim of this study was to investigate factors affecting quality of life among postmenopausal women in Isfahan based on behavioral analysis phase of PRECEDE Model.Methods: This cross-sectional study was conducted through stratified sampling among 200 healthy postmenopausal women in Isfahan. Data were collected by two validated and reliable questionnaires (one for assessing quality of life and one for assessing the factors based on behavioral analysis phase of PRECEDE model). Inferential and descriptive statistics were used in SPSS.18 to analyze the data.Findings: The mean age of respondents was 55.74 ± 4.77 and the mean age at which menopause had occurred was 50.20 ± 3.56. While illiterate participants constituted 30.5% of the studied population, 5% were highly educated. 81 percent of women were married and 90 percent were housewives. The majority of women were married (81%) and housewives (90%). Pearson correlation test indicated positive significant relationships between quality of life and attitude toward menopause, perceived self-efficacy, and enabling and reinforcing factors. However, there was no significant relationship between quality of life and knowledge about menopause. Finally, quality of life was significantly associated with age, education level, employment and marital status.Conclusion: We believe that health care providers should provide women with information about menopause and help them create support groups to adopt positive attitudes and healthy behaviors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله انسيه نوروزي |
MSc Student , Student Research Committee, Department of Health Education and Promotion, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.


فيروزه مصطفوي |
PhD of Community Health, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.


اکبر حسن زاده |
MSc of Statistics, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


ميترا مودي |
PhD Candidate, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran And Lecturer, Department of Public Health, School of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran


غلامرضا شريفي راد |
PhD of Health Education, Department of Health Promotion and Education, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/245
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات