تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۴؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کارایی نظریه عمل منطقی در تعیین علل مرتبط با نمک دریافتی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مصرف نمک زیاد با شدت فشارخون سرخرگی و هایپرتروفی بطنی قلب مرتبط است. با توجه به مصرف زیاد نمک در شهر یزد، این مطالعه با هدف شناسایی تعیین‌کننده‌های مصرف نمک مبتنی بر نظریه عمل منطقی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شد. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی 247 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که بر طبق سازه‌های نظریه عمل منطقی بر روی سه رفتار مرتبط با مصرف نمک طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار آماری 5/11SPSS با استفاده از آزمون‌های آماری Student t-test، آنالیز واریانس یک‌طرفه، χ2و ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی صورت گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 75/6 ± 91/29 سال بود. همبستگی معنی‌دار بین رفتار مصرف کمتر از یک قاشق چای‌‌خوری نمک هنگام پختن غذا و قصد آن (05/0 > P، 132/0 = r)، بین رفتار خودداری از مصرف نمک حین غذا خوردن با قصد آن (05/0 > P، 422/0 = r) و نگرش آن (05/0 > P، 411/0 = r) و بین رفتار خودداری از مصرف غذاهای پر نمک و نگرش (05/0 > P، 169/0 = r) مشاهده شد. در مطالعه حاضر 43 درصد تغییر در قصد مصرف کمتر از یک قاشق چای خوری نمک حین غذا پختن، 37 درصد قصد خودداری از مصرف نمک حین غذا خوردن و 18 درصد قصد خودداری از مصرف غذاهای پر نمک توسط نگرش و هنجار انتزاعی پیش‌بینی شد که نگرش مهم‌ترین جنبه در پیش‌بینی قصد است. نتیجه‌گیری: با توجه به این که نگرش مهم‌ترین پیش‌بینی کننده رفتارهای مرتبط با مصرف نمک است، تدوین برنامه جهت تغییر نگرش جامعه در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.. واژه‌های کلیدی: مصرف نمک، نظریه عمل منطقی، زنان، مراکز بهداشتی درمانی، یزد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Excessive salt consumption is associated with the severity of arterial hypertension and ventricular hypertrophy. This study tried to assess determinants of salt consumption based on reasoned action theory among women who referred to health care centers in Yazd. Findings: This descriptive-analytic study was conducted on 247 women who referred to health care centers in Yazd. Subjects were selected by multistage random sampling. Data was collected by a questionnaire designed based on constructs of reasoned action theory on three salt consumption behaviors. Data were analyzed using student t-test, chi square test, one way analysis of variance (ANOVA), Pearson and Spearman correlation coefficients  and linear regression. Results: Mean age of participants was 29.91 ± 6.75 years. A significant correlation was seen between using less than 6 g of salt in cooking and its intention (r = 0.132; P < 0.05), and between table salt avoidance and its intention (r = 0.422; P < 0.05) and its attitude (r = 0.411; P < 0.05), as well as between salty food avoidance and its attitude (r = 0.169; P < 0.05). Regression analysis indicated that 43% intention of using less than 5 g of salt in cooking, 37% intention of table salt avoidance, and 18% intention of salty food consumption was predicted by attitude and subjective norms. Conclusion: Since attitude is the most important predictor of salt-related behaviors, proper planning needs to be conducted to change of attitudes of people.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سيد سعيد مظلومي محمودآباد |
Professor, Department of Disease Control, School of Health, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


زهرا مطلق |
MSc, Department of Disease Control, School of Health, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.


محمدعلي مروتي شريف‌آباد |
Associate Professor, Department of Disease Control, School of Health, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.


حسن مظفري خسروي |
Associate Professor, Department of Nutrition,, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.


محسن عسکرشاهي |
Lecturer, Department of Statistics, School of Health, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/258
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات