تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۴؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط برخی فاکتورهای جمعیت‌شناختی (دموگرافیک) با سن یائسگی طبیعی در زاهدان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به عوارض جسمی، روحی و روانی یائسگی‌های زودرس و دیررس لازم است عوامل مؤثر بر زمان یائسگی به خصوص فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی شناخته شوند. از آن جایی که سلامت خانواده در وهله اول منوط به سلامت مادران است و این پدیده در زنان اتفاق می‌افتد، از این رو هدف مطالعه حاضر تعیین سن یائسگی و فاکتورهای اجتماعی مرتبط با آن در شهر زاهدان می‌باشد. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی تعداد 500 زن یائسه شهر زاهدان در سال 86 از 23 مرکز بهداشتی درمانی و 15 پایگاه بهداشتی انتخاب و بررسی شدند. نمونه‌گیری از کنار مراکز شروع شد و تا تکمیل تعداد 13 نمونه مورد نیاز در هر مرکز و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه ادامه یافت. اطلاعات با استفاده از مصاحبه جمع‌آوری شد و توسط ANOVA و روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (Principal component analysis (PCA)) و در نهایت با آنالیز رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه متوسط سن یائسگی 3/6 ± 3/47 و میانه سن یائسگی 48 سال به دست آمد. متوسط سن یائسگی در زنان تا به حال ازدواج نکرده (6/44 سال، 04/0 P =)، سطح درآمد پایین (3/45 سال، 043/0 P =)، با طبقه اقتصادی- اجتماعی پایین (2/45 سال، 048/0 P =)، مصرف‌کننده دخانیات (8/45 سال، 039/0 P =) به طور معنی‌داری پایین‌تر از سایرین بود. نتیجه‌گیری: علاوه بر نقش ژنتیک و فاکتورهای قاعدگی تولید مثلی، فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی نیز می‌توانند در سن یائسگی مؤثر باشند. به دلیل ارتباط این پدیده با بیماری‌ها، اختلالات، عوارض و میزان مرگ و میر زنان، باید به عنوان یک مسأله اپیدمیولوژیک در جوامع، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و از زودرس بودن آن تا حد امکان جلوگیری شود. واژه‌های کلیدی: فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی، سن یائسگی، زاهدان  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Early and late menopauses result in various physical and mental complications. On the other hand, family health primarily depends on mothers' health. Therefore, the present study aimed to determine the social factors related to age of natural menopause in Zahedan. Methods and Materials: This cross-sectional study was carried out on 300 menopausal women in Zahedan during 2008. Subjects were randomly selected from 38 health centers. The sampling was started from a random point near each health center continued until 13 appropriate individuals were selected from every center. The data were collected by interviews with women. Data analysis was conducted in SPSS using independent t-test, analysis of variance (ANOVA), and principal component analysis. Findings: This study showed mean ± SD and median age of menopause as 47.3 ± 6.3 and 48 years, respectively. The socioeconomic and menstrual-reproductive factors that were significantly related to early mean age of menopause were celibacy (44.6 years, P = 0.04), low income level (45.3 years, P = 0.043), low social class (45.2 years, P = 0.048), and smoking (45.8 years, P = 0.039). Conclusion: In addition to genetic and menstrual-reproductive factors, social factors especially socioeconomic factors can also affect the age of natural menopause. Since of menopause is related with some diseases, complications and mortality among women, this phenomenon should be noticed as an epidemiological issue in societies and early menopause should be prevented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Socioeconomical Factors, Menopausal Age, Zahedan

نویسندگان مقاله حسين انصاري |
Lecturer, Department of Epidemiology, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran


مهدي نوروزي |
Lecturer, Department of Epidemiology, School of Public Health, QomUniversity of Medical Sciences, Qom, Iran


محمدمهدي واحدي |
Lecturer, Department of Public Health, School of Public Health, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran


ابراهيم رحيمي |
Lecturer, Department of Epidemiology, School of Public Health, Jahrom University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.


اعظم رحماني |
PhD Candidate, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.


مصطفي قرباني |
Lecture, Department of Epidemiology, Gorgan Faculty of Medicine, Gorgan University of Medical Sciencesنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/257
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات