تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۴؛ ۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی عوامل پیش‌بینی کننده رفتار دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در سال‌های اخیر مصرف فست فود به طور چشمگیری در بین نوجوانان افزایش یافته است به طوری که حدود 30 درصد کودکان و نوجوانان ایالات متحده به طور روزانه فست فود مصرف می‌کنند. مصرف فست فودها با اضافه وزن، رژیم غذایی کم ارزش و مقاومت انسولین در ارتباط می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل پیش‌بینی کننده رفتار دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده می‌باشد. روش‌کار: مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی و شامل 521 دانش‌آموز دبیرستانی در رنج سنی 15 تا 18 سال است. روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی است. در این مطالعه توصیفی از متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای مبتنی بر سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک‌شده و متغیرهای مستقل دیگر شامل رفتار گذشته و کنترل رفتار واقعی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار 14SPSS و آزمون‌های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین سنی دانش‌آموزان 28/16 (89/0 = SD) سال به دست آمد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که رفتار (مصرف فست فود) با تحصیلات بالای والدین و درآمد بالای خانوار ارتباط مستقیم دارد (01/0 > P). سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی (نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک‌شده) با هم توانسته بودند که 7/25 درصد قصد و 6 درصد رفتار را پیش‌بینی کنند. در این میان نقش نگرش (311/0 = β) در پیش‌بینی قصد بیشتر از سایر سازه‌ها بود. نتیجه‌گیری:یافته‌های این مطالعه همانند سایر مطالعات انجام شده نشان داد که تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده پیش‌بینی کننده خوبی برای قصد و پیش‌بینی کننده ضعیفی برای رفتار است.   واژه‌های کلیدی: فست فود، دانش‌آموزان، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Fast food consumption has increased greatly among adolescents in recent years. About 30% of children and adolescents in the United States consume fast food on a typical day. Fast food consumption is linked with weight gain, poorer dietary indicators, and insulin resistance. The purpose of this study was to assess predictors of fast food consumption among high school students in Isfahan based on the Theory of Planned Behavior (TPB). Methods: This descriptive-analytic study comprised a sample of 521 high school students, aged 15-18 years, selected by multistage sampling. Descriptive statistics were used to examine demographic characteristics and study variables. TPB-based variables were assessed through a questionnaire evaluating attitudes, subjective norms, perceived behavioral control (PBC), intention to consume fast food, past behavior and actual behavior control as independent variables. The data collected were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS14. Findings: The mean age of students was 16.28 ± 0.89 years. There were significant relationships between behavior (fast food consumption) and high level of education and higher income of the family (P < 0.01). The combination of attitude, subjective norms, and PBC accounted for 25.7% and 6% of the variance of behavioral intention and behavior, respectively. Moreover, attitude was the most significant predictor of intention (β = 0.331). Conclusion: Our findings were consistent with other research showing that TPB offers a good prediction of fast food consumption intentions but falls short in predicting behavior.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fast Food, Students, Theory of Planned 

نویسندگان مقاله پرستو يارمحمدي |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Health Education and Health Promotion, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


غلامرضا شريفي‌راد |
Professor, PhD of Health Education, Department of Health Education and Health Promotion, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


ليلا آزادبخت |
Associate professor, Food Safety Research Center, Department of Nutrition, School of Health & Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


محمدعلي مروتي شريف‌آباد |
PhD, Associate Professor, Department of Health Education, Yazd Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


اکبر حسن‌زاده |
Lecture, Research Center for Food Security, Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/254
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات