تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی جداسازی شوینده‌های آنیونی با فرآیند شناورسازی با هوای محلول از آب‌های سطحی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: توسعه صنایع و رشد جمعیت همراه با ارتقای سطح بهداشت، موجب به کارگیری وسیع مواد شوینده شده است. این مواد از طریق فاضلاب ها به آب های سطحی تخلیه شده، موجب مخاطرات زیست محیطی می شوند. هدف از این تحقیق، جداسازی شوینده های آنیونی از آب های سطحی توسط سیستم شناورسازی با هوای محلول می باشد. روش کار: یک واحد پایلوت شناورسازی با هوای محلول با جریان پیوسته شامل حوضچه انعقاد، لخته سازی و شناورسازی ساخته شد. منحنی کالیبراسیون با غلظت های استاندارد شوینده آنیونی تهیه شد. با مخلوط کردن نمونه های آب خام با سورفاکتانت آنیونی، آزمایشات در فشارهای اشباع سازی 3، 4 و 5 اتمسفر، غلظت های مختلف منعقد کننده از  mg/l5 تا 15 و در زمان های شناورسازی 3/19 و 26 دقیقه، انجام گرفت. نتایج: در کلیه نمونه های آزمایش شده pH آب خام بین 8 تا 2/8 و کدورت اولیه بین NTU 4/7 تا 144 بود. دوز اپتیمم ماده منعقد کنندهmg/l  15 به دست آمد. در دوزهای مختلفی از منعقد کننده بینmg/l  5 تا mg/l 15 و در زمان شناورسازی 26 دقیقه و 3/19 دقیقه، حداکثر راندمان حذف LAS در فشارهای مختلف به ترتیب 91 درصد و 1/41 درصد به دست آمد. آنالیزهای آماری رابطه معنی داری بین حذف کدورت با حذف شوینده های آنیونی نشان داد. نتیجه گیری: در این فرایند فاکتورهایی مانند فشار اشباع سازی، زمان شناورسازی و کاربرد ماده منعقد کننده در کارایی سیستم تأثیرگذار بوده است و حذف شوینده ها به دو طریق کف کردن و جذب بر روی ذرات فلوک سر سوزنی صورت می گیرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شوینده های آنیونی، شناورسازی با هوای محلول، آب های سطحی.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Development of industries, population growth, and improved health level have caused wide usage of detergents. These materials are discharged into surface waters through domestic wastewater and make environmental risks. The aim of this study was to separate anionic surfactants from surface waters by dissolved air flotation (DAF) method. Methods: A DAF pilot unit was constructed with continuous flow including coagulation, flocculation, and flotation basins. The calibration curves were made with standard concentrations of anionic surfactants. Raw water was mixed with anionic surfactants and the experiments were performed in saturation pressures between 3-5 atm, coagulant dosages from 5 to 15 mg/l, and flotation times from 19.3 min to 26 min. Findings: During the experiments, pH of the water was 8-8.2 and the raw water turbidity varied normally from 7.4 to 144 NTU. The optimum dosage of coagulant was found as 15 mg/l. The maximum efficacy of linear alkylbenzene sulphonate (LAS) removal in the flotation time of 26 min and 19.3 min was between 91% and 41.1%. Statistical analysis showed a positive correlation between LAS removal and turbidity. Conclusion: In this process, the performance of dissolved air flotation was affected by pressurized recycle water or saturation pressure, flotation time, and the concentration of coagulant. Removal of surfactants was obtained by foaming as well as rising particles attached to bubbles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدهادي مهدي‌نژاد |
Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, University of Golestan, Gorgan, Iran.


محمدرضا شاهمنصوري |
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


بيژن بينا |
Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/486
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات