تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط شاخص توانایی انجام کار (Work ability index) و ظرفیت فیزیکی انجام کار (Physical work capacity) بر اساس معادله فاکس (VO۲ max) در کادر پرستاری مرد شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ارزیابی صحیح توانایی کار شاغلین از نقطه نظر اقتصادی برای کارفرمایان حایز اهمیت است و تقویت آن یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری منابع انسانی در صنایع و سازمان‌ها می‌باشد. هدف این مطالعه تعیین توانایی شاغلین با استفاده از دو شاخص ظرفیت فیزیکی انجام کار (PWC)، شاخص توانایی انجام کار (WAI) و تعیین همبستگی بین آن‌ها بود. تعیین شاخص PWC با توجه به مقادیر WAI جهت صرفه‌جویی در هزینه و زمان اندازه‌گیری دستگاهی PWC از اهداف دیگر طرح است. روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- مقطعی و بدون جهت است. افراد مورد مطالعه 228 نفر از کادر پرستاری بیمارستان‌های شهر اصفهان بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. شاخص توانایی انجام کار با استفاده از پرسش‌نامه WAI و شاخص PWC بر اساس معادله فاکس و با استفاده از دوچرخه ارگومتر تعیین شد. سپس داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.‌ یافته‌ها: میانگین شاخص WAI در افراد مورد مطالعه (4/4 ± 25/38) و میانگین ظرفیت فیزیکی کار PWC (7/0 ± 45/4) به دست آمد. نتایج آزمون Pearson نشان داد که بین ظرفیت فیزیکی انجام کار و WAI در گروه‌های سنی مختلف همبستگی معنی‌دار وجود ندارد (05/0 < P، 3/0 = r). تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای سن و بیماری‌های تشخیص داده شده توسط پزشک، تأثیرگذارترین عامل بر WAI می‌باشد (05/0 > ‌P‌، 18/0 = β). آزمون Pearson نشان داد که بین تعداد بیماری‌های تشخیص داده شده توسط پزشک و شاخص PWC در گروه‌های سنی 49-40 سال همبستگی معنی‌دار وجود دارد. نتیجه‌گیری: میانگین شاخص WAI این مطالعه مانند سایر مطالعات در مشاغل مشابه در سطح قابل قبول قرار داشت (36 < ‌‌WAI). شاخص WAI و PWC در گروه‌های سنی مختلف ارتباط همبستگی معنی‌دار را نشان نداد (05/0 < P، 3/0 = r)، این حاکی از آن است که تفاوت‌های اساسی در ارزیابی توانایی کار به وسیله دو شاخص وجود دارد و نمی‌توان با استفاده از مقادیر WAI شاخص PWC را پیش‌بینی کرد. با توجه به نتایج PWC و سطح فعالیت کادر پرستاری (سبک- متوسط) شاخص WAI ابزار مناسبی جهت تعیین توانایی شاغلین بود. بر اساس این مطالعه 6/27 درصد از افراد در معرض ریسک توانایی کار متوسط- ضعیف قرار داشتند (37 > ‌WAI)، که 8/1 برابر مقادیر مرجع انستیتوی بهداشت شغلی فنلاند است. این نسبت می‌تواند ناشی نوبت کاری و ساعات کار زیاد پرستاران باشد. واژه‌های کلیدی: شاخص توانایی انجام کار، ظرفیت فیزیکی انجام کار، معادله فاکس.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: The correct appraisal of the employees' work ability is important for employers in the economic viewpoint. Improving the personnel's work ability is a way to increase the productivity of human resources in industries and organizations. The purpose of this research was to evaluate the ability of employees by work ability index (WAI) and physical work capacity (PWC) and to find a correlation between the two indices. Determining the PWC index based on WAI values for the purpose of saving costs and time of PWC measurements was another aim of this project. Methods: The present analytic, cross-sectional study included 228 randomly selected registered nurses from hospitals in Isfahan, Iran. The WAI and PWC were measured through the WAI questionnaire and Fox equation and by using an ergometer bicycle, respectively. The resulting data was analyzed using SPSS16. Findings: Mean values of WAI and PWC among the studied population were 38.25 ± 4.4 and 4.45 ± 0.7, respectively. Pearson's correlation test showed no significant correlations between PWC and WAI in different age groups (r = 0.3; P > 0.05). Multiple linear regression analysis showed that the variables of age and diagnosed diseases were the most effective factors of WAI (β = 0.18; P > 0.05). Pearson's correlation test revealed a significant correlation between the number of diagnosed diseases and PWC index in the age group of 40-49 years. Conclusion: Average WAI in this research, like other studies on similar jobs, was at the acceptable level of > 36. WAI and PWC in different age groups were not significantly correlated (r = 0.3; P > 0.05). Thus, there are essential discrepancies in work ability evaluations made by each index and it is not possible to predict PWC index using WAI values. Given the PWC results and the level of nursing staff's activity (low, medium), the WAI is a suitable instrument to evaluate the professionals' abilities. This study revealed that 27.6% of individuals were subject to medium-low work ability risk (WAI < 37) which was 1.8 times more than of the values determined by Finland's Professional Health Institute. Such findings might be caused by shift working and increased working hours.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان‌اله حبيبي |
Associate Professor, Department of Professional Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.


حبيب‌اله دهقان |
Lecturer, Department of Professional Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


محمد زينديني |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Professional Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.


حسينعلي يوسفي |
Lecturer, Department of Professional Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


اکبر حسن‌زاده |
Lecturer, Food Security Research Center, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/465
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات