تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت آلودگی صوتی در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: به منظور پیشگیری از اثرات آلودگی صوتی و دسترسی به استانداردهای توصیه شده، اندازه‌گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری است. از این رو این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر اصفهان انجام گرفت. روش‌ها: در این مطالعه تعداد 19 ایستگاه سنجش میزان صوت که در نقاط کلیدی و پر رفت و آمد شهر اصفهان بود، بر اساس معیارهای موجود انتخاب شد. با استفاده از دستگاه صداسنج مدل 440CEL-، پارامترهای محیطی صدا شامل 10L، 50L، 90L، 95L، 99L، Leq،SEL ،SPL ،Lmin ، Lmax و  Lpeakاندازه‌گیری شد. برای محاسبه شاخص‌های ترافیکی آلودگی صوتی NPL و TNI از فرمول مربوطه استفاده گردید. اندازه‌گیری‌ها در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با فواصل زمانی نیم ساعت انجام شد. یافته‌ها: حداکثر مقدار تراز معادل صدا (Leq) در نوبت صبح مربوط به چهارراه پل فردوسی به مقدار 3/78 دسی‌بل و در نوبت بعد از ظهر مربوط به میدان جمهوری به مقدار 6/79 دسی‌بل بود. میانگین و انحراف معیار مقادیر اندازه‌گیری شده Leq در نوبت صبح به ترتیب 5/74 و 78/2 و در نوبت بعد از ظهر 6/72 و 43/4 بود. مقایسه میانگین مقادیر Leq صبح و بعد از ظهر با عدد استاندارد اختلاف معنی‌داری (001/0 P <) را نشان داد. به عبارت دیگر مقدار Leq بالاتر از عدد استاندارد است. همچنین بین مقادیر محاسبه شده NPL و TNI نوبت صبح و نوبت بعد از ظهر رابطه مستقیمی وجود داشت (ضریب همبستگی پیرسون = 877/0 و 001/0 P <). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که شهر اصفهان از آلودگی صوتی بالایی برخوردار است. در اکثر موارد نیز از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بالاتر است. واژه‌های کلیدی: آلودگی صوتی، تراز فشار صوت، اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: To prevent the adverse health effects of noise pollution and to achieve the recommended standards, assessment of noise levels in the cities is essential. The aim of this study was to evaluate noise pollution levels (NPLs) in Isfahan, Iran and compare them with recommended standard values. Materials and Methods: A total number of 19 measurement points were selected from most congested areas throughout the city. Environmental noise parameters such as L10, L50, L90, L95, L99, Leq, SEL, SPL, Lmin, Lmax, and Lpeak were measured using a CEL-440 sound level meter. NPL and traffic noise index (TNI) were calculated by mathematical formulas. All measurements were carried out twice a day (morning and afternoon with 30 minutes intervals. Finally, the average results were reported. Results: The maximum Leq was at Ferdowsi Crossroads in the morning (78.3 dB) and at Jomhoori Square in the afternoon (79.6 dB). The mean measured Leq level was 74.5 ± 2.78 dB in the morning and 72.6 ± 4.43 dB in the afternoon. Significant differences with the standard values were seen between average equivalent sound levels both in the morning and afternoon (P < 0.001). In other words, the obtained Leq levels were higher than standard. Furthermore, there was a correlation between the calculated NPL and TNI in the morning and afternoon (Pearson's correlation coefficient = 0.877, P < 0.001(. Conclusion: It can be concluded that Isfahan is an environmentally noise polluted city. In most cases, the noise levels exceed the recommended levels by Iranian Environmental Protection Organization.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Noise Pollution, Sound Pressure Level, Isfahan

نویسندگان مقاله نگار جعفري |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, Environmental Research Center, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran .


بيژن بينا |
Professor, Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


سهيلا مرتضايي |
MSc, Department of Occupational Health, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


افشين ابراهيمي |
Assistant Professor, Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


علي عبداله‌نژاد |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, Environmental Research Center, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/319
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات