تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اصفهان واحد کهندژ
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت‌های آن سبب شده در سال‌های اخیر پدیده‌ای با عنوان "اعتیاد به اینترنت" ظهور کند. اینترنت به خودی خود ابزار بی‌ضرری است اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به اینترنت را دنبال دارد. مطالعات انجام شده بر روی دانش‌آموزان و دانشجویان نشان‌دهنده این امر است که میزان استفاده از اینترنت، همچنین میزان بروز و شیوع اعتیاد به اینترنت در حال افزایش است. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اصفهان واحد کهندژ صورت گرفت. روش‌کار: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که در 96 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه یانگ بود که در 3 بخش تنظیم گردید. بخش اول اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم دلایل استفاده از اینترنت و بخش سوم شامل آزمون اعتیاد به اینترنت بود. پس از کسب رضایت آگاهانه از دانشجویان، پرسش‌نامه توسط آنان تکمیل گردید. اطلاعات وارد نرم‌افزار آماری 5/11SPSS شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون، t-test، همبستگی اسپیرمن و من ویتنی داده‌ها جهت استفاده گردید. در نهایت وضعیت کاربران مورد مطالعه به صورت کاربر طبیعی، کاربر با اعتیاد خفیف و اعتیاد شدید مشخص گردید. یافته‌ها: در این مطالعه 7/91 درصد دانشجویان کاربر طبیعی بودند و 3/8 درصد آنان اعتیاد خفیف به اینترنت داشتند. بیشترین مورد استفاده از اینترنت در دانشجویان، استفاده از موتورهای جستجوگر و دانلود فایل بود. بین اطلاعات دموگرافیک با اعتیاد به اینترنت اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد، اما بین مدت زمان استفاده و اعتیاد به اینترنت رابطه آماری معنی‌داری مشاهده گردید. همچنین 4/8 درصد دانشجویان عنوان کردند که به خاطر اینترنت دچار افت تحصیلی شدند.   نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که اقداماتی از قبیل آموزش افراد در جهت استفاده صحیح از اینترنت و همچنین آموزش خانواده‌ها بتواند راه حل مناسبی جهت پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان باشد. واژه‌های کلیدی: اعتیاد به اینترنت، دانشجویان، شهر اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although the Internet with various applications and attractiveness is harmless itself, its excessive use may lead to a phenomenon called "Internet addiction". This study was carried out to assess the Internet addiction among the students in Isfahan Payam-e-Nour University (Kohandej Branch). Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 96 students of Payam-e-Nour University were randomly selected. Data was collected through Young's questionnaire. The questionnaire included demographic information, reasons of using the Internet, and addiction evaluation test. After receiving informed consents, the students completed the questionnaires. Then, data was analyzed by  Pearson's correlation, student-t, Spearman, and Mann-Whitney tests in SPSS11.5. The students were scored as normal, slightly addicted, or severely addicted. Results: Based on our findings, 91.7% of the students were normal and 8.3% were slightly addicted. Most students used the Internet to search and download. While there was no significant relation between demographic information and Internet addiction, there was a significant relation between using time and Internet addiction. In addition, 8.4% of the students had experienced academic failure due to using the Internet. Discussion: Educating students and their families regarding the correct usage of the Internet would give a tremendous boost in controlling Internet addiction among university students.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آسيه پيرزاده |
PhD Candidate, Student Research Committee, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/318
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات