تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis، MS) یک بیماری مزمن و پیشرونده دستگاه عصبی مرکزی است که به میلین اعصاب مغز و نخاع آسیب می‌رساند و باعث بروز عوارض متعددی در بیماران مبتلا می‌گردد. ناتوانی‌های فیزیکی و تغییرات روانی می‌تواند بر روی عزت نفس و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS تأثیر گذارد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS شهر اصفهان طراحی و اجرا گردید. روش‌کار: این پژوهش به صورت مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، بیماران عضو انجمن MS اصفهان تشکیل دادند. نحوه نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای 2 مرحله‌ای، خوشه‌ای و متناسب با حجم نمونه انجام گرفت که از بین 4250 نفر بیمار مبتلا در اصفهان، 251 نفر مراجعه‌کننده به انجمن MS و بیمارستان الزهرا (س) و بر اساس نوع بیماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک آن‌ها نیز ثبت شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت خودگزارشی و با استفاده از پرسش‌نامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis quality of life، 54MSQOL-) بود که در مجموع حاوی 54 سؤال می‌باشد. یافته‌ها: تقریباً 50 درصد بیماران زن و 50 درصد مرد و دامنه سنی بیماران 61-17 سال (10/10 ± 34/36) بود. میانگین امتیازات کیفیت زندگی در دو بعد کلی سلامت جسمانی 69/15 ± 18/47 و سلامت روانی 46/15 ± 95/44 به دست آمد. کمترین نمره در بین دوازده خرده مقیاس مربوط به محدودیت نقش مرتبط با مشکلات جسمی (4/23 ± 5/43) و بیشترین نمره مربوط به عملکرد اجتماعی (7/14 ± 4/54) بود. بین سن، مدت زمان ابتلا و نوع بیماری با دو بعد کیفیت زندگی رابطه معکوس وجود داشت. بین سطح تحصیلات با دو بعد کیفیت زندگی رابطه مستقیم مشاهده شد (001/0 P <). آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم بین ابعاد کیفیت زندگی با یکدیگر نشان داد (001/0 P <). نتیجه‌گیری: به طور کلی میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران کمتر از حد متوسط بود. با توجه به ارتباط عوامل شخصی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS، آنچه جهت ارتقای کیفیت زندگی آنان مهم به نظر می‌رسد، رویکرد بین بخشی به مسایل و مشکلات سلامتی و انجام مداخلات لازم در عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی این بیماران می‌باشد. واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس، پرسش‌نامه 54MSQOL-، اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Multiple sclerosis (MS) is one of the progressive and chronic disorders that cause damage in myelin of the central nervous system (CNS) and spinal cord. It therefore results in some complications in patients. Physical impairments and psychological changes can affect MS patients' self-esteem and quality of life. This study was designed to measure the quality of life in MS patients living in Isfahan. Materials & Methods: This was a cross-sectional survey on members of Isfahan Multiple Sclerosis Association. Using stratified cluster sampling method, 251 patients were selected from all MS patients (n = 4250) who referred to Alzahra Clinic. Demographic data was recorded. Data was collected by the Multiple Sclerosis Quality of Life-54 Instrument (MSQOL-54) standard questionnaire through self-reporting. Results: Almost 50% of the patients were female. The mean age of participants was 36.34 ± 10.10 years (range: 17-61). The mean scores (out of 100) of two dimensions of overall quality of life in physical health and mental health were 47.18 ± 15.69 and 44.95 ± 15.46 respectively. The lowest and highest scores among the 12 subscales were related to role limitations due to physical problems (43.5±  23.4) and social function (54.4  ±14.7), respectively. Inverse correlations were seen between age, disease duration and kind of disorder with overall quality of life scores in 2 areas (P < 0.001). There were also significant correlations between income and the level of education with overall quality of life scores in 2 areas (P < 0.001). Pearson's correlation indicated a positive relationship between physical health and mental health. Conclusion: A relationship between demographic variables and patients' quality of life was observed. Therefore, in order to promote quality of life in patients, a multidisciplinary approach and appropriate interventions should be implemented.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعيد حيدري سورشجاني |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


احمدعلي اسلامي |
Assistant Professor, Department of Health Education, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


اکبر حسن‌زاده |
Lecturer, Food Safety Research Center, Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/317
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات