تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثرات فضاهای شهری بر ناهنجاری‌های محیطی و رفتاری شهروندان منطقه ۱۲ تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گذار جوامع سنتی به مدرن، همواره یک پیامد مهم در بر دارد و آن گسترش روزافزون پدیده شهرنشینی است. زندگی مدرن و شهرنشینی به همراه خود شرایط و پدیده‌هایی را به همراه می‌آورد که می‌تواند بر روی مفهوم «سلامت اجتماعی و فردی افراد» مؤثر واقع شود. این پدیده باعث شده است که بسیاری از نظریه‌پردازان شهری به خصوص مکتب شیگاکو به بررسی پدیده ناهنجاری محیطی بر سلامت شهروندان توجه خاصی مبذول نمایند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات فضاهای شهری بر پدیده ناهنجاری‌های محیطی و رفتاری جوانان منطقه 12 تهران پرداخته است. روش: روش تحقیق، پیمایشی بوده، برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد 200 نفر از جوانان 30-15 ساله منطقه 12 تهران به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته بود. یافت‌ها:‌ آزمون 2χ نشان داد که بین فضای شهری، آسایش محیطی و آلودگی‌های صوتی و تصویری (شامل: سیمای شهر، آشفتگی منظر، وجود صنایع آلوده کننده) نابهنجار، ‌و میزان رفتارهای شهروندان (ارتکاب جرم و ابتلا به رفتارهای پرخطر) رابطه معنی‌داری وجود دارد.‌ بحث و نتیجه‌گیری: هر قدر پدیده فضاهای شهری چه در بعد و محتوا دارای کارکرد منفی‌تری باشند، به همان اندازه سلامت روانی و اجتماعی شهروندان به خصوص جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. واژگان کلیدی رفتارهای انسانی، نمای شهری، فضای شهری، سلامت شهروندان.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Changing from traditionalism into modernism resulted in a phenomenon called "Urban Life". Modern urban life brings with itself conditions influencing the concept of social and individual health. This has made the theorists, especially the Chicago School, to study the effects of environmental abnormalities on the people's health. The present study aimed to investigate the effects of urban spaces on environmental and individual abnormalities among the youth residing in Tehran-District 12. Methods: This survey used simple random sampling to select 200 young individuals who aged 15-30 years from District 12. All subjects filled out a researcher-developed questionnaire. Findings: Chi-square test showed significant differences between urban spaces, environmental peace, visual and noise pollution (including face of the city, visual disturbance, and polluting industries) and abnormal behaviors of citizens (crime and risky behaviors). Conclusion: Increased negative contents of the urban spaces would increase the influences on psychological and social health of the youth.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حميد کشاورز |
Assistant Professor, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran


ام‌البنين نکويي‌فرد |
MSc Student, Student Research Committee, Dehaghan Branch, Islamic Azad University , Dehaghan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/316
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات