تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثر مصرف شیر سویا روی فاکتورهای التهابی و قلبی- عروقی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی
چکیده فارسی مقاله مقدمه:جایگزینی شیر سویا در رژیم غذایی می‌تواند اثرات مهمی روی فاکتورهای التهابی و قلبی- عروقی زنان غیر یائسه دارای اضافه وزن و چاق داشته باشد. در این مطالعه اثرات شیر سویا در مقایسه با شیر گاو روی فاکتورهای التهابی و قلبی- عروقی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی ارزیابی شد. روش‌ها این مطالعه، مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع بر روی 24 بیمار بود. تمامی بیماران از رژیم کاهش وزن استفاده کردند. در این بررسی 2 دوره مداخله 4 هفته‌ای (یک دوره رژیم کاهش وزن همراه با شیر سویا و دوره دیگر رژیم کاهش وزن همراه با شیر گاو) و یک دوره washout 2 هفته‌ای وجود داشت. در دوره شیر سویا تنها یک لیوان (240 سی‌سی) شیر سویا جایگزین یک لیوان (240 سی‌سی) شیر گاو شد. یافته‌ها در طی دوره شیر سویا LDL و دور کمر به طور چشمگیری کاهش یافت. میانگین درصد تغییرات برایLDL  در دوره شیر سویا 85/3±  22/11- و در دوره شیر گاو 82/2 ± 18/1- (01/0 =P ) و برای دور کمر در دوره شیر سویا 51/0  ±79/3- و در دوره شیر گاو 55/0 ± 78/1- (02/0 =P ) بود. اما فاکتورهای التهابی، آنزیم‌های کبدی، فشار خون، بقیه فاکتورهای لیپیدی وشاخص‌های گلیسمیک بعد از مصرف دوره شیر سویا در مقایسه با دوره مصرف شیر گاو تغییر چشمگیری پیدا نکرد. نتیجه‌گیری رژیم غذایی همراه با شیر سویا می‌تواند اثرات مهمی در کاهش LDL و محیط دور کمر در زنان غیر یائسه دارای اضافه وزن و چاقی حتی در یک مداخله کوتاه مدت داشته باشد. به هر حال رژیم همراه با شیر سویا تأثیر چشمگیری روی فاکتورهای التهابی، آنزیم‌های کبدی، فشار خون، سطح فیبرینوژن خون و شاخص‌های گلیسمیک نداشت. واژه‌های کلیدی: شیر سویا، فاکتورهای التهابی، چاقی، اضافه وزن
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Soymilk replacement in the diet might have beneficial effects on inflammation and cardiovascular risk factors for non-menopausal overweight and obese female adults. We evaluated the effects of soymilk compared to cow's milk on inflammation and cardiovascular risk factors among overweight and obese female adults. Materials and Methods: This was a cross-over randomized clinical trial on 24 subjects. All of them were on a weight reducing diet. There were two trial periods for four weeks (soymilk period and cow's milk period) and a washout period for 2 weeks. In the soymilk period, only one glass of cow's milk (240 cc) was replaced with one glass of soymilk (240 cc). Findings: Mean values of low density lipoprotein (LDL) and waist circumference reduced significantly following soymilk period compared to cow's milk period (LDL: -11.22 ± 3.85 vs. -1.18 ± 2.82; P = 0.01 and waist circumference: -3.79 ± 0.51 vs. -1.78 ± 0.55; P = 0.02). However, inflammatory markers, liver enzymes, blood pressure, other lipid profiles, and glycemic control index did not change significantly after soymilk period compared to cow's milk period. Conclusion: A diet including soymilk can play an important role in reducing lipid profiles and waist circumference among non-menopausal overweight and obese female adults even in a short time trial. However, diet with soymilk had no significant effects on glycemic index, plasma inflammatory markers, liver enzymes, or fibrinogen level compared to cow's milk in a short term trial.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Soymilk, Inflammation, Obese, Overweight.

نویسندگان مقاله زينب نوريه |
MSc, Department of Nutrition and Biochemistry, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


سيدعلي کشاورز |
Professor, Department of Nutrition and Biochemistry, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


محمدجواد حسين‌زاده |
Associate Professor, Department of Nutrition and Biochemistry, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


ليلا آزاد بخت |
Associate Professor, Food Security Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran And Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/315
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات