تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان نسبت به خوددرمانی با دارو
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خوددرمانی یکی از شایع‌ترین اعمال در سراسر جهان است. آمار و اطلاعات گویای افزایش شیوع مصرف خودسرانه داروها در کشور ایران است. از این رو این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان در خصوص خوددرمانی انجام گرفت. روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی است که 600 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان در آن شرکت نمودند. با توجه به وجود 3 دانشگاه دولتی در سطح شهر اصفهان، نمونه‌گیری در مطالعه حاضر به صورت چند مرحله‌ایی و بر اساس تعداد کل دانشجویان هر دانشگاه صورت گرفت. در پژوهش، اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید. اعتبار پرسش‌نامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی ابزار نیز از طریق همسانی درونی (7/0) تأیید شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 15SPSS و آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، t-test مستقل و آنالیز واریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی (9/17 ± 93/83) و عملکرد صحیح (49/6 ± 58/97) دانشجویان در سطح بالایی قرار داشت اما نگرش دانشجویان در زمینه خوددرمانی در سطح متوسطی قرار داشت. در این مطالعه 2/14 درصد از دانشجویان در طی 2 ماه گذشته حداقل در مورد یک بیماری اقدام به مصرف خودسرانه دارو نمودند. بیشترین فراوانی خوددرمانی به تفکیک نوع بیماری شامل سرماخوردگی و به تفکیک نوع دارو، شامل داروهای مسکن بود. عمده‌ترین علل خوددرمانی نیز تجربه قبلی از بیماری و در دسترس بودن داروها و مهم‌ترین عامل پیشگیری‌کننده در زمینه خوددرمانی، عدم اعتقاد به خوددرمانی بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، ارایه آموزش‌هایی به دانشجویان در جهت اصلاح نگرش آنان ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه به بهبود عملکرد آنان از تأثیر این نگرش به عنوان افراد تحصیل کرده در جامعه جلوگیری شود. واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، خوددرمانی، دانشجویان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Self medication is one of the commonest actions in the world. The purpose of this study was to determine the knowledge, attitude and practice of students in universities of Isfahan toward self medication. Materials and Methods: In this descriptive, analytical, cross-sectional study, 600 students of universities in Isfahan were selected. Since there are 3 public universities in Isfahan, multilevel sampling was performed based on the total number of students in each university. The data was collected by a researcher-developed questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire have been confirmed by content validity, face validity and internal reliability (α = 0.7). The collected data was analyzed by SPSS15. The significance level was considered as P < 0.05. Results: The average scores of knowledge (83.93 ± 17.9) and practice (97.58 ± 6.49) of students were high. However, their attitude toward self medication was moderate. About 14.2% of the students had experienced self medication at least once in the past two months. The participants used self medication mainly for cold. In addition, pain killers were the most frequent medicine. The commonest causes of self medication were previous experience of the disease and availability of medicines. The most important preventive reason of self medication was lack of belief in self medication. Conclusion: Based on our findings, the attitude of students was moderate. Therefore, considering the important role of students in the society, the necessity of providing instructions to students for changing their attitude is apparent.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احمدعلي اسلامي |
Assistant Professor , Department of Public Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


علي معظمي گودرزي |
MSc, Department of Public Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


آرش نجيمي |
MSc, Department of Public Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


غلامرضا شريفي‌راد |
Professor, Department of Public Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/314
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات