تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم منطقه جرقویه- رامشه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مدیریت مواد زاید جامد از هشت عنصر کاهش در مبدا، تولید، ذخیره در محل، جمع‌آوری، حمل و نقل، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت‌های پس از دفع تشکیل شده است. مرحله تولید در فرایند مدیریت مواد زاید نقش اساسی دارد و مردم به عنوان تشکیل‌دهندگان اولین حلقه زنجیره با آگاهی و نگرش صحیح نسبت به این موضوع می‌توانند موجب عملکرد صحیح‌تر و مدیریت کاراتر سیستم گردند. این پژوهش با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم منطقه رامشه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد تدوین و اجرا گردید.روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی است که به روش مقطعی انجام شد. جامعه مورد بررسی 90 نفر از منطقه رامشه شهرستان اصفهان بود که توسط پرسش‌نامه خود ایفا مورد پرسش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افراز 5/11SPSS استفاده گردید.یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی در این بررسی 2/1 ± 05/8 (از 14 امتیاز) بود که متوسط به بالا ارزیابی گردید. میانگین نمره نگرش 3/2 ± 52/2 به دست آمد (صفر به منزله بی‌تفاوت بودن است) که نشان داد که جامعه مورد مطالعه از نگرش مثبتی برخوردار است. 5/38 درصد از مردم دفن بهداشتی و 7/33 درصد بازیافت را بهترین روش دفع زباله معرفی کردند. 64 درصد افراد، جمع‌آوری زباله را دو بار در هفته لازم دانستند. همچنین 3/38 درصد افراد با بیشترین فراوانی معتقد بودند که زباله‌ها بهتر است بین ساعت 9-7 صبح جمع‌آوری شود. 3/32 درصد مردم با فروش زباله به افراد دوره گرد به طور نسبی مخالف و 3/29 درصد کاملاً مخالف بودند.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق، بین سطح آگاهی با شغل و همچنین سطح تحصیلات رابطه معنی‌دار مشاهده گردید. با توجه به این که آگاهی افراد در رابطه با موضوع مورد بررسی به نسبت مناسب بود، بایستی این موضوع که چه عواملی باعث شده است که افراد از عملکرد پایینی برخوردار باشند مورد توجه قرار داد. همچنین برنامه‌ریزی مناسب برای بهبود و ارتقای این امر صورت داد. به نظر می‌رسد که وجود یک برنامه بازیافت قوی و قابل اجرا به نحوی که حداکثر مشارکت مردمی را به دنبال داشته باشد، برای بهبود وضعیت مدیریت مواد زاید جامد مؤثر باشد.واژه‌های کلیدی: مدیریت مواد زاید جامد، رامشه، پرسش‌نامه خود ایفا
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Solid waste management includes 8 stages including source reduction, production, storage, collection, transportation, recycling, disposal and monitoring after disposal. Production stage has a critical role on solid waste management process. Since people are the first ring of this chain, their awareness and proper attitude can lead to more accurate and more efficient performance of the system.Methods: This was a descriptive, analytical survey performed with a cross-sectional approach. The study population included 90 people from an area called "Ramshe" in Isfahan. Subjects were questioned by a questionnaire. SPSS11.5 was used for data analysis.Results: The mean awareness was 8.05 ± 1.2 (out of 14) that was evaluated as higher than moderate. The mean attitude was 2.52 ± 2.3 (zero represented indifference) that shows the attitude of people was positive. 38.5% and 33.7% of respondents respectively introduced sanitary landfills and recycling as the best method for waste disposal. In addition, 64% of people believed that waste collection should be done twice a week. Furthermore, 38.3% believed that waste collection should be done between 7-9 a.m. While 32.3% of respondents partially disagreed with selling the waste to vendors, 29.3% were completely against it.Discussion: According to the findings of this survey, there was a significant relationship between awareness and job and education level. Due to a satisfactory level of awareness about the topic of the survey, influential factors on people's low performance should be evaluated. An appropriate plan to improve the performance should also be devised. A suitable and practical recycle plan with a maximum public participation seems to be very beneficial to improve solid waste management.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Solid Waste Management, Ramshe, Questionnaire

نویسندگان مقاله محمدحسن احرامپوش |
Associate Professor, Department of Environmental Health , School of Health , Yazd Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran


علي پارسا |
General Practitioner, Manager of Isfahan Health Center 2, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


قاسم کياني |
MSc Student, Department of Environmental Health, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


فرهاد ايرجي |
BSc, Expert, Isfahan Health Center 2. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran,


عارف رضايي |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health, School of Health , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/313
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات