تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کارایی نانو زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش‌سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مواد آلی طبیعی نظیر اسید هیومیک عامل اصلی تولید محصولات ثانویه گندزدایی می‌باشد. هدف این مطالعه تعیین کارایی نانو زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت در حذف اسید هیومیک از آب بود. روش‌ها: اصلاح نانو زئولیت کلینوپتیلولایت توسط سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با دوزهای 5/0، 1، 3، 5، 7 و g/l 10 انجام گرفت. در ابتدا و انتهای فرایند جذب، غلظت اسید هیومیک به همراه کدورت و pH مورد آزمایش قرار گرفت. یافته‌ها: آزمون آماری ANOVA یک‌ طرفه، بین دوز سورفکتانت کاتیونی و غلظت اسید هیومیک حذف شده، ارتباط معنی‌داری نشان داد (001/0 P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Natural organic compounds are known as precursors in the formation of disinfection byproducts. The aim of this study was to evaluate of effect of modified cationic surfactant nano zeolite in the removal of humic acid (HA) from water. Materials and Methods: Nano zeolite (clinoptilolite) was modified by cationic surfactant solution hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMA-Br), in dosages of 0.5, 1, 3, 5, 7 and 10 g/l. HA, turbidity and pH were measured in the beginning and at the end of the adsorption process. Results: According to the results of one-way analysis of variance (ANOVA), there was a significant relationship between cationic surfactant dosage and HA concentration (P < 0.001). With increasing HDTMA-Br dosage, final to primary turbidity ratio, and final to primary UV254 absorbance ratio varied. In HDTMA-Br dosages of 7 and 10 g/l maximum removal efficiency for HA were respectively 96% and 86% with minimum variations in pH and turbidity value. Conclusion: This study showed that modification of zeolite for removal of disinfection byproducts from aqueous solution is necessary because these compounds have negative surface charge and are unable to adsorb anions. Moreover, application of HDTMA-Br at a dosage of 7 g/l and with a pH coinciding with isoelectric point can be an optimum concentration.   
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بيژن بينا |
Professor, Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


افشين ابراهيمي |
Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


امير محمدي |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health And Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


محمد مهدي امين |
Associate Professor, Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


حميدرضا پورزماني |
MSc Student, Students Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/312
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات