تحقیقات نظام سلامت، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی مسؤول مداخلات از طریق لوح فشرده چند رسانه‌ای بر روی شیوه زندگی جوانان در طی سال‌های ۸۶-۱۳۸۲ (پروژه جوانان طرح ملی قلب سالم اصفهان)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از آن جایی که عادات زندگی از دوران نوجوانی شکل می گیرند، نوجوانان هدف اصلی برنامه های آموزشی می باشند. از سوی دیگر استفاده گسترده جوانان و نوجوانان از رسانه های جمعی دلیل توجه بیشتر به نقش این وسایط در جامعه به خصوص در حیطه موضوعات مرتبط با سلامت و شیوه زندگی در سال های اخیر می باشد. به همین دلیل، این مطالعه به بررسی تأثیر مداخلات برنامه قلب سالم اصفهان، از طریق لوح فشرده چند رسانه ای در جوانان 25-19 سال مراجعه کننده به استان اصفهان در مقایسه با شهرستان اراک می پردازد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مداخله ای بوده، که جمعیت مورد مطالعه جوانان 25- 9 سال شهر اصفهان و نجف آباد شرکت کننده در کلاس های مختلف اصفهان و شعبات آن بودند. معیارهای ورود به مطالعه سن 25-19 سال و امکان استفاده از لوح های فشرده بود که افراد شرکت کننده در کلاس های آموزشی مختلف در صورت تمایل و امضای موافقت نامه در این مطالعه وارد شده، پرسش نامه استاندارد شده و استفاده شده قبلی توسط برنامه طرح ملی قلب سالم اصفهان برای افراد شرکت کننده قبل و بعد از مطالعه تکمیل شد. آموزش های CD بر اساس آموزش اجتناب از مصرف غذاهای فست فودی و دخانیات و استرس و زندگی ناسالم بود. افراد شرکت کننده به دو گروه شاهد (شهرستان اراک) و مورد مداخله (شهرستان اصفهان و نجف آباد) تقسیم شدند. نتایج: میانگین مصرف نوشابه های گاز دار و غذاهای آماده در جمعیت مورد مداخله در سال های مداخله کاهش بیشتری نسبت به جمعیت رفرانس داشته است. درصد افراد با استرس بالا در جمعیت مورد مداخله نیز کاهش بیشتری نسبت به جمعیت رفرانس نشان داد. همچنین در جمعیت رفرانس درصد کل افراد سیگاری افزایش داشت، ولی در جمعیت مورد مداخله کاهش یافته بود. همچنین فعالیت فیزیکی در جمعیت مورد مداخله افزایش اندکی داشته است؛ در حالی که میزان فعالیت فیزیکی در جمعیت رفرانس کمتر شده بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج مثبت حاصل از مداخلات برنامه قلب سالم اصفهان، از طریق لوح فشرده چند رسانه ای در جوانان 25-19 سال مراجعه کننده به هلال احمر استان اصفهان، نشان می دهد که به کارگیری رسانه های جمعی مثل لوح فشرده جهت اصلاح شیوه زندگی برای پیش گیری از بیماری های غیر واگیر می تواند مؤثر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جوانان، لوح فشرده چند رسانه ای، سازمان هلال احمر، شیوه زندگی.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Since most habits are formed during adolescence, the majority of educational programs target adolescents. On the other hand, widespread use of mass media has made them significantly important, especially in the field of health and lifestyle in recent years. Therefore, the present study evaluated the efficacy of multimedia compact discs (CDs) provided by the Isfahan Healthy Heart Program (IHHP) among the 19-25 year-old youth who attended Isfahan Red Crescent Society Classes. Method and Materials: This was an interventional study on Isfahan and Najaf Abad 19-25 year-old youth who participated in Isfahan Red Crescent Society classes. Inclusion criteria were providing a consent and the ability to use the CD. A standard questionnaire similar to the IHHP questionnaire was used. It was filled before and after the study. Participants were divided into two groups of control (Arak) and intervention (Isfahan and Najaf Abad). Results: The average use of soft drink beverages and fast food decreased after the intervention compare to the control group.  The percentage of high stress individuals and cigarette smokers also decreased in the intervention group compared to the control group. Physical activity did not change in the intervention group but decreased in the control group. Conclusion: Positive results of the IHHP interventional programs via multimedia CDs in the studied youth showed that using mass media including CDs can be effective in lifestyle modification and preventing non-communible diseases (NCDs).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حميدرضا روح افزا |
Psychologist, Assistant Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


معصومه صادقي |
Cardiologist, Associate Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


مريم شهنام |
General Practitioner, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


احمد نواب |
General Practitioner, Isfahan Organization of Red Crescent, Isfahan, Iran


حيدر علي خانبازيان |
Expert, Isfahan Organization of Red Crescent, Isfahan, Iran


خاطره آزاد |
Expert, Isfahan Organization of Red Crescent, Isfahan, Iran


افشان اخوان طبيب |
General Practitioner, Clinic, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


نضال صراف‌زادگان |
Cardiologist, Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/311
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات