تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۱۴۶-۱۵۵

عنوان فارسی ارزیابی عملکرد سه منعقد کننده مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در بسیاری از کشورهای جهان شیرابه زباله بدون هیچ تصفیه‌ای در محیط رها می‌شود و به دلیل ترکیب متفاوت شیرابه زباله در مکان‌های مختلف، تاکنون روش یکنواختی برای آن ارایه نشده است. عدم کنترل و بی‌توجهی نسبت به تصفیه و دفع صحیح شیرابه موجب آلودگی محیط می‌گردد. هدف از این مطالعه، مقایسه کارایی حذف COD (Chemical oxygen demond) و TSS (Total suspended solids) شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده‌های سولفات آهن، کلرور آهن و پلی‌فریک سولفات و تعیین مناسب‌ترین منعقد کننده و کمک منعقد کننده بود. روش‌ها: در این مطالعه که از نوع مداخله‌ای بود، حذف COD و TSS از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده‌ها و کمک منعقد کننده‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق غلظت‌ها و میزان pH‌های مختلف برای هر یک از منعقد کننده‌ها آزمایش گردید و مناسب‌ترین منعقد کننده در این شرایط تعیین شد. تحقیق با استفاده از روش آزمایش جار بررسی گردید و میزان TSS با استفاده از روش B-5210 و COD با استفاده از روش D-2540 استاندارد اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: حداکثر راندمان حذف COD با استفاده از دوز g/l 2 سولفات فرو در 10 = pH، 43 درصد و TSS در دوز g/l 5/2، 38 درصد بود. در دوز g/l 5/1 کلرورفریک در 10 = pH، 31 درصد حذف COD و در دوز g/l 2، 47 درصد حذف TSS و در دوز g/l 2 پلی‌فریک سولفات در 11 = pH، 54 درصد حذف COD و در دوز g/l 5/2 پلی‌فریک سولفات، 51 درصد حذف TSS مشاهده شد. مناسب‌ترین کمک منعقد کننده برای کلرور‌فریک و پلی‌فریک سولفات 913SNF-AN بود که به ترتیب 41 و 58 درصد حذف COD داشت و در مورد سولفات فرو، کمک منعقد کننده پریستول با حذف 51 درصد COD بیش‌ترین راندمان حذف را دارا بود. نتیجه‌گیری: در حذف COD و TSS مؤثرترین منعقد کننده پلی‌فریک سولفات بوده است که در pH بازی و دوز g/l 2 نتیجه بهتری را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان روش انعقاد و کواگولاسیون را روشی مناسب و ارزان قیمت جهت پیش‌تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان و آماده سازی آن برای تصفیه بهتر و مناسب‌تر با روش‌های دیگر معرفی نمود.   واژه‌های کلیدی: تصفیه، شیرابه، کمپوست، سولفات فرو، کلرورفریک، پلی‌فریک سولفات  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Untreated leachate is being discharged into the environment in many countries worldwide. Leachate treatment methods have not been unified so far due to the variable composition of leachate. Moreover, the lack of appropriate treatment and disposal of leachate causes environmental pollution. This study aimed to compare removal efficiency of chemical oxygen demand (COD) and total suspended solids (TSS) of leachate of the Isfahan compost plant using ferrous sulfate, ferric chloride and poly ferric sulfate, and identify the most convenient coagulant and co-coagulant. Methods: This experimental study was conducted to investigate the COD and TSS removal from leachate of the Isfahan compost plant using different coagulants and co-coagulants. Different concentrations and pH levels for each of the coagulants were tested and the most convenient coagulant was identified. This experiment was conducted using the Jar test method. TSS and COD levels were measured by standard methods of B-5210 and D-2540 respectively. Findings: According to the results, pH level of 10, ferrous sulfate with the dose of 2 g/L and 2.5 g/L resulted in maximum removal efficiency of 43% for COD and 38% for TSS. In pH = 10, ferric chloride with dose of 1.5 g/L and 2 g/L resulted in maximum removal efficiency of 31% for COD and 47% for TSS respectively. In pH = 11, poly ferric sulfate with the dose of 2 g/L and 2.5 g/L resulted in maximum removal efficiency of 49% for COD and 51% for TSS respectively. The most convenient co-coagulant for ferric chloride and poly ferric sulfate was SNF-AN913 that resulted in 41% and 58% COD removal, respectively. Concerning ferrous sulfate, the preastol co-coagulant with 51% COD removal had the highest removal efficiency. Conclusion: The best coagulant for COD and TSS removal was poly ferric sulfate which contributed to better results with an alkaline pH. According to obtained data flocculation and coagulation can be used as convenient, inexpensive pretreatment methods to treat leachate of the Isfahan compost plant, and process the leachate for a better and more convenient treatment using other methods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اميرحسين محوي |
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


محمد هادي دهقاني |
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


قاسم کياني |
MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


مرتضي باراني |
BSc, Waste Management Organization of the Isfahan Municipality, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/727
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات