تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۱۱۴-۱۲۳

عنوان فارسی تحلیل ارتباط بین میزان فلزات سنگین در نمونه‌های آب و رسوب تالاب انزلی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رسوبات ظرفیت بالایی در پیوند با فلزات سنگین آب‌های آلوده دارند. به دلیل تغییر شرایط محیط‌های آبی، این گونه رسوبات همواره به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی منابع آب محسوب می‌شوند. تالاب انزلی در حاشیه جنوبی دریای خزر به عنوان یک محیط آبی که از جنبه اکوسیستم دارای اهمیت بالایی می‌باشد، همواره در معرض ورود آلودگی فلزات سنگین قرار داشته است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان اثرپذیری رسوبات کف تالاب از آلودگی‌ فلزات سنگین محیط آبی فوقانی بود. روش‌ها: در این تحقیق نمونه‌های آب و رسوب از کف تالاب انزلی در 12 ایستگاه برداشته شد و میزان فلزات سنگین Pb، Ni، Cr، V و Hg در آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. روش هضم کامل اسیدی جهت سنجش میزان کل فلزات سنگین رسوبات مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه جهت بررسی ارتباط بین میزان عناصر در آب و رسوب از روش تحلیل همبستگی کانونیک (Canonical correlation analysis یا CCA) استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج سنجش میزان فلزات سنگین حاکی از غلظت بالای فلزات سنگین به خصوص در نمونه‌های رسوب بود. این مقادیر برای سرب، نیکل، کروم، وانادیوم و جیوه به ترتیب 5/19، 1/60، 1/90، 3/99 و 8/2 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن خشک خاک مشاهده گردید. همچنین یافته‌های حاصل از CCA بیانگر وجود ارتباط قوی بین دو دسته میزان عناصر در آب و رسوب بود. بررسی‌های بیشتر بر روی نتایج حاصل از CCA بیانگر تأثیرپذیری دسته پارامتر رسوب از عناصر کروم و جیوه و تأثیرپذیری دسته پارامتر آب از عناصر کروم، جیوه و سرب بود. نتیجه‌گیری: روش آماری مورد استفاده در این تحقیق می‌تواند به عنوان روشی مناسب و کم ‌هزینه در تحلیل آلودگی محیط‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: فلزات سنگین، رسوب، تالاب انزلی، تحلیل همبستگی کانونیک
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between Heavy Metal Concentration in Water and Sediments in Anzali Wetland, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Sediments in marine environment have a large capacity in binding with heavy metals; therefore, they are potential pollutants of water resources. The Anzali Wetland, located in the southern region of the Caspian Sea, Iran, has been consistently threatened by heavy metal pollutants because of urban, agricultural and industrial wastewater inflow. The purpose of this study is to investigate the affectability of wetland sediments by heavy metal contamination of the upper environment.   Methods: In this study, water and sediment samples were collected from 12 stations in Anzali Wetland and the concentration of Pb, Ni, Cr, V, and Hg were measured by acid digestion method. Canonical correlation analysis was applied to investigate the relationship between the results of water and sediment samples. Findings: The results of acid digestion revealed a high concentration of heavy metals especially in sediment samples. The dry weight of Pb, Ni, Cr, V, and Hg were 19.5, 60.1, 90.1, 99.3, and 2.8 mg/kg respectively. The results of canonical correlation analysis showed a strong relationship between water and sediment samples' heavy metal concentrations. Further studies on the CCA results indicated that Cr and Hg were effective on sediment parameters and Cr, Hg and Pb were effective on water parameters. Conclusion: The statistical method applied in this study can be an appropriate and low-price method of analysis of pollution in marine environments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدرضا وصالي ناصح |
دانشجوي دكتراي، گروه مهندسي محيط، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران

عبدالرضا كرباسي |
استاديار، گروه مهندسي محيط، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران

فريدون غضبان |
استاد، گروه مهندسي محيط، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران

اكبر باغوند |
استاديار، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/262
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات